Foreningens årlige topmøder

Generalforsamling 2021Bogø Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling

Foreningen afholder generalforsamling

onsdag den 26. maj 2021, kl. 19.00,

i Forsamlingshuset, Bogø Hovedgade 114

Husk gyldigt Coronapas!

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

(Brigitte Alfter, Ålborgvej 38, Bogø. Email: brigitte@alfter.dk).

Årsskriftet Bogøs Historie er allerede fordelt til medlemmerne, men traditionen tro fortæller vi på generalforsamlingen lidt om højdepunkterne.

Foreningen er vært ved kaffe og lagkage.

Vi glæder os til en historisk aften.

Dagsorden:

1. Valg af stemmetæller og dirigent.

2. Formandens beretninger for 2019 og 2020 til godkendelse. (Begge beretninger har været offentliggjort i årsskrifterne og på foreningens webside, hvor de kan læses. De vil derfor kun blive ledsaget af ganske få ord på generalforsamlingen).

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (På grund af Covid-restriktionerne er regnskaberne tidligere blevet udsendt til medlemmerne. Af hensyn til nye medlemmer er regnskaberne også vedhæftet denne indkaldelse). Det seneste regnskab er også udsendt med foreningens nyhedsbrev af 5. marts 2021.

4. Vedtagelse af årets budget og fastsættelse af følgende års kontingent. (Budgettet er vedlagt).

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget er delt op i to afdelinger, a) for de bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg ved den aflyste generalforsamling i 2020, og b) for de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i 2021. Det lidt byzantinske arrangement skyldes hensynet til at opretholde den kadence, som er foreskrevet i vedtægterne.

6. Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt


Bilag. Budget 2021

Generalforsamling 2020 - aflyst

Generalforsamlingen var planlagt til den 17. marts 2020, men måtte aflyses på grund af pandemien.

Generalforsamling 2019


44 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 12. marts 2019

Brigitte Alfter og Kirsten Hansen spillede til de tre sange, der var en del af programmet. Vi indledte med "Bogøs pris" og markerede senere på aftenen 250-året for øens løskøbelse ved at synge Hostrups "Frem Bondemand, Frem!"

Vi sluttede aftenen med en munter sang fra Bogø-revyen 1973, J.V. Ravnsted-Larsens "Jeg er den, der slutte skal revyen".

Foto: Jørgen Stæhr

Aftenens program begyndte kl. 19

  1. Lars Seerup bød velkommen, og vi sang Bogø du lille men dejlige ø (Bogøs Pris).

  2. GENERALFORSAMLING. Ove Paarup var dirigent og Lars Seerup aflagde beretning for 2018. På valg til bestyrelsen var Brigitte Alfter, der i årets løb var trådt ind i bestyrelsen fra en suppleantpost for at afløse næstformand Mia Gerdrup. Hun blev valgt. Da Mai-Brit Klog havde bedt om at udtræde af bestyrelsen og fortsætte som suppleant, var der en ledig bestyrelsespost. Til den blev nyvalgt Gitte Scheel-Poulsen. Som suppleanter blev valgt Lisbeth Caspersen og Mai-Brit Klog, der dermed begge fortsætter deres arbejde i bestyrelsen. Foreningens revisor Benny Knudsen blev genvalgt ligesom revisorsuppleanten Kjeld Mikkelsen.

  3. Svend Aage Christensen åbnede præsentationen af årsskriftet Bogøs historie.

  4. Forfatterne præsenterede deres artikler med korte indlæg.

  5. Svend Aage rundede præsentationen af ved at læse et par korte passager højt fra artiklerne om Pontoppidan, bankrøveriet i 1962 og møllen.

  6. Kaffe og Lisbeth Caspersens gode lagkager.

  7. Svend Aage viste billeder fra løskøbelsesjubilæet i 1944 og sagde et par ord om den næste sang, som vi sang i anledning af løskøbelsesjubilæet i år, Frem, Bondemand, frem!

  8. Vi sluttede aftenen med Jeg er den, der slutte skal revyen…

Generalforsamling 2018


40 medlemmer deltog i årets generalforsamling den 15. marts 2018

Formand Lars Seerup byder velkommen

Generalforsamlingens dirigent, Ove Paarup, forelægger dagsordenen

Kirsten Hansen akkompagnerede sammen med Brigitte Alfter de afsluttende sange fra Bogørevyerne 1973 0g 2012

Jørn Søllingsvraa har skrevet en artikel til det nye årsskrift om Bogø Kostskoles udvikling i hans forstandertid, og Leif Nowicki har givet et langt interview til Brigitte Alfter om sit liv som smed og samler

Ove Paarup, aftenens elskværdige og myndige ordstyrer, ledte medlemmerne sikkert forbi generalforsamlingens skær . Ellinor Billes lagkager hvilede på et solidt lokalhistorisk grundlag. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Søren Meyer supplerede de barndomsminder fra Bogø, som han giver en smagsprøve på i årsskriftet. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Marianne Meyer, forfatter til en grundig artikel i årsskriftet om skippere, landmænd, købmænd og skolelærere på Bogø talte varmt for det slægtshistoriske arbejde

Freddy Jørgensen havde bidraget med hele to artikler til årsskriftet, den ene om Bogø Revy 1973-2015, den anden med glimt fra Bogøs anekdoteskat. Til medlemmernes store fornøjelse fortalte Freddy Jørgensen nogle af anekdoterne.

Annoncering fra 2. marts 2018 med bekendtgørelse af lokaleændring.

Foreningens kontingent er 125 kr. om året pr. person. Alt om indmeldelse.

Generalforsamling 2017

Fra generalforsamlingen den 20. marts 2017 i Aula 10 på Bogø Kostskole. 31 medlemmer deltog. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Pressemeddelelse om generalforsamling 2017

Bogø Tidende bragte den 22. marts 2017 denne pressemeddelelse om generalforsamlingens forløb.

Den 22. marts 2017

PRESSEMEDDELELSE

Fin stemning ved generalforsamlingen i Bogø Lokalhistoriske Forening

Der var en særdeles god stemning mandag aften, da 31 var mødt frem til Bogø Lokalhistoriske Forenings generalforsamling: I 2017 er det 10 år siden, at en gruppe historieglade bogøere samledes for at stifte foreningen.

Ved generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen det nye årsskrift, som for første gang i foreningens historie er trykt hos en bogtrykker. Årsskriftet byder på fem artikler med en stor variation af emner: Tidligere formand Ejler Svan har skrevet en oversigt over karmærker, men han har ikke blot listet karmærkerne op ved deres respektive gårde, men også sat helgårde og undermatrikler i historisk kontekst tilbage til tiden inden udflytningen. Artiklen er i realiteten et nyttigt og overskueligt lille opslagsværk om Bogøs gårdhistorie. Nuværende formand Lars Seerup, selv skolemand, har gravet sig dybt ned i Bogø Skoles historie 1938-1968, redaktør på Bogø Tidende, Jørgen Stæhr, leverer et bidrag til historien om Bogø Avis og Bogø Tidende, historiker og bestyrelsesmedlem Svend Aage Christensen lader vindmøllerne snurre og kobberledninger rulle ud i sin arkivbaserede undersøgelse af Bogøs pionérrolle på el-området, og endelig har journalist og bestyrelsesmedlem Brigitte Alfter gennemført et grundigt interview med Doris Nielsen, der under overskriften ’Fra selvforsynende landbrug til maskinstation’ skildrer landboliv på Bogø.

I sin beretning kunne formanden ikke blot præsentere årsskriftet, men også fortælle om andre udadvendte aktiviteter, for eksempel at foreningens Facebook-side har en flot statistik: I gennemsnit når sidens indhold hver dag ud til ikke færre end 1.412 brugere, et ganske pænt oplag, hvis nu man talte i avissprog.

Oplysningerne er dog også gået den anden vej. Foreningen har i årets løb modtaget en række arkivalier, deriblandt Bogø Sømandsforenings arkiv, som bl.a. rummer forhandlingsprotokollerne fra foreningens start i 1863 – ført i formfuldendt håndskrift.

Generalforsamlingen fulgte foreningens tradition med at servere Ellinor Nielsens gode lagkager for de fremmødte. Der var også et billedforedrag om ’Dykkeren fra Bogø’, Jensenius Hansen, og hans liv som ung sømand. To gange blev han torpederet under krigen, inden han blev samlet op af den britiske flåde og oplært til dykker på Trinidad i Caribien. Fortællingen om dykkerens eventyrlige liv på Trinidad og siden på Bogø og i de danske farvande blev modtaget med levende interesse.

Medlemmerne mindedes afdøde bestyrelsesmedlem Vibeke Mikkelsen og valgte enstemmigt Lisbeth Willum Caspersen som ny suppleant. Generalforsamlingen blev trygt ledet af Ove Paarup.