งานนโยบายและแผน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์/จัดทำแผนปฎิบัติการ และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม  2566 ณ โรงแรม เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ จ.นครราชสีมาผู้บริหาร  คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                     เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี


ผู้บริหาร  คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                     เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564  รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


ผู้บริหาร  คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย                     เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


งบประมาณรายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนดำเนินโครงการ

        การเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปรายงานโครงการ

รายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ 

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ดาวน์โหลด

        หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง