งานนโยบายและแผน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี


ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting


ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากรวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานและทบทวนแผนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

แผนดำเนินโครงการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปรายงานโครงการ

รายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ

รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ดาวน์โหลด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง