หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คู่มือการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

มคอ.3-6

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)