หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

มคอ.2

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)

คู่มือการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)