คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคนางรอง

นายวรงจ์  แก้วบุญเรือง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง

นายกิตติณัฏฐ์  ทัศนศาสตร์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสงัด  เสือชุมแสง
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายทัคค์  สุขแก้ว
รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

นางสาวศิริวรรณ  เนาว์ประโคน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ