Informacja na temat administratora danych osobowych, celu ich przetwarzania, odbiorców danych oraz praw, które w związku z tym przysługują

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, potwierdzam, że zostałem poinformowany tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej", ul. Grabiszyńska 56, we Wrocławiu, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl

2. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych: Natalia Miłostan, e-mail: ochronadanych@firlej.wrocl.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit.a) oraz e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby pełnienia roli Operatora regionalnego programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

4. Celem przetwarzania danych jest :

a. Możliwość skorzystania i ubiegania się przez Państwa z programu przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych - na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO

b. Możliwość udziału w działania organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych związanych z programem Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO

c. Udział w prowadzonej działalności szkoleniowo-warsztatowej skierowanej do przedstawicieli instytucji kultury i placówek oświatowo-edukacyjnych; - na podstawie art. 6 ust 1 lit a) , e) f) RODO

d. Prowadzenia badań ewaluacyjnych i analiz socjologicznych związane z badaniem stanu edukacji kulturowej w województwie prowadzonych przez Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej", ul. Grabiszyńska 56, we Wrocławiu, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl na podstawie art. 6 ust 1 lit a) , e) f) RODO

e. Realizacja Obowiązków promocyjnych oraz raportów wynikające z zawartej umowy między ODA „Firlej” a Narodowe Centrum Kultury na podstawie art. 6 ust 1 lit a) , e) f) RODO

5. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, wszystkie podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w ramach zawartych umów oraz instytucja dotująca w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

6. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

7. dane osobowe będą przetwarzane:

a. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową oraz okresie realizacji zadań w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021

b. do czasu cofnięcia Twojej zgody w zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: firlej@firlej.wroc.pl Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

c. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.

d. w celu rozliczalności będzie przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

8. [Zakres uprawnień] Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. [Wymóg podania danych osobowych]

10. [Profilowanie] W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

11. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.