Blogspot Cito groep 4

De basisschool


Heb jij een kind van 4 jaar en gaat hij of zij straks naar de basisschool? Dan is het fijn om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. In dit artikel vertellen we je alles over belangrijke zaken die op school aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan een nieuw avontuur starten met je kind. We gaan het hebben over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je kan doen als je kleuter niet goed mee kan komen op de normale basisschool.

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf 4 jaar naar school. 4 jaar is een prettige leeftijd om te starten met leren in de kleuterklas. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht gaat pas in als een kind 5 jaar oud is. Dan moet een kind naar school. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan op jonge leeftijd omgaan met anderen en wordt goed voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de leerkracht beslissen om het schoolgaan op te bouwen en een kind nog in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals de naam basisschool al doet vermoeden wordt aan de basis gewerkt. De basis wordt gelegd op allerlei gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie, media, programmeren, verkeer en bewegingsonderwijs. Veel vakken inderdaad, maar er is natuurlijk een logische opbouw in. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een grotere rol gaan krijgen. Rekenen begint met kleine getallen en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als kinderen goed mee kunnen blijven komen. Sommige vakken komen elke dag aan bod, zoals rekenen en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op het rooster.

Cito-toetsen basisschool

Om de leerlijnen te bewaken worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. De methodetoetsen hebben direct plaats nadat een bepaald blok is behandeld in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar afgenomen, rond januari en rond juni. Ondanks dat de resultaten van methodetoetsen van belang zijn, toch worden vooral de scores van Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze gaan immers over de doorgaande lijn, staan los van de methodetoetsen en zijn te interpreteren door de leerkracht. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om kinderen of complete groepen gerichter onderwijs te bieden.

Speciaal onderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere basisschool. Het kan komen door problemen met leren, maar ook door gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het verwezen worden naar het speciaal onderwijs. De school moet dan wel laten zien alles gedaan te hebben om een kind te helpen. Het kan echter zijn dat een kind niet geholpen kan worden en door deskundigen naar het sbo wordt verwezen. Meestal is dat een vervelende gebeurtenis voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter in kan schatten wat een kind met gedrags- en leerbehoeften nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Hoewel we in ons land onderwijs hebben dat stevig georganiseerd is, is er ook veel onduidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid en het ministerie van onderwijs. Schroom ook niet op bezoek te gaan op de school van je kinderen zelf of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid geschetst, maar elke school zal daar een draai aangeven. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen kiezen tussen verschillende profielen en achtergronden. Op school maak je zo een afspraak en de meeste directies zijn blij om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

citotoetsgroep4oefenen.blogspot.com