ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง


ประกาศนโยบายสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดยาเสพติด บุหรี่ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติด บุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน และสร้างค่านิยมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ประกาศเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 

"ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ"

ร่วมรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ แอปฯ Smart Vote หรือเว็บไซต์ ด้วยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

"แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ"

แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เป็นเว็บไซต์สำหรับคนหางานที่รวบรวมตำแหน่งงานภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งมีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน รวมถึงตำแหน่งภาคเอกชน จากนายจ้าง สถานประกอบการที่แจ้งตำแหน่งงานว่างไว้ โดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือ https://smartjob.doe.go.th/

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โครงการกองบุญหนุนการศึกษา
  "ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา"

โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง ขอเชิญร่วมบริจาค โครงการกองบุญหนุนการศึกษา "ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา" เพื่อจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทางการเรียน ซ่อมแซมบำรุงอาคาร และสิ่งอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง
ร่วมบริจาคโดยผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงไทย สาขาปทุมธานี บัญชีเลขที่ 110-0-20357-5 ชื่อบัญชี โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง (เงินรายได้สถานศึกษา)


ผลงานความสำเร็จ


ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

      โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 

วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ และเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ , สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา

นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน

      ขอแสดงความยินดีกับคุณครูภัชกรณ์ แก่นทอง ที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการเรียนการสอน" ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทครู ระดับยอดเยี่ยม


ปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา 2566