ผู้บริหาร

นายพิเชฐร์ วันทอง

ผอ.สพป.กทม

good .pdf

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ และติดตามเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2565
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2563.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2564
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2564.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2563
เอกสารประกอบ for web.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน


แผนที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม.