2.-แนวทางการดำเนินงานปี2563.pdf

แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2563

การออกตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

good .pdf

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ และติดตามเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ for web.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มและตัวอย่าง การเบิก คชจ.ไปราชการ เ.doc

แบบฟอร์ม/ตัวอย่าง การเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางตามมาตรการโควิด

แบบฟอร์มใบนำส่งเงิน.docx

แบบฟอร์มใบนำส่งเงินรายได้เเผ่นดิน (ดอกเบี้ยเงินฝากอุดหนุน,เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน)

แผนที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม.