ผู้บริหาร

นางวรางคณา   ไชยเรือน

ผอ.สพป.กทม

นาง

นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวธิดารัตน์  ศรีวิเชียร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวสุปราณี  เรืองสัตย์

พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)

good .pdf

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ  และติดตามเจ้าหน้าที่การเงิน  บัญชี โรงเรียนในสังกัด สพป.กทม.

วันที่   ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  – ๑๖.๓๐  น.

ณ ห้องประชุมพูลศรี ชั้น ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2565
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2563.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2564
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2564.pdf
แนวทางการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบปประมาณพ.ศ.2563
เอกสารประกอบ for web.pdf
คู่มือปฏิบัติงาน

แผนที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กทม.