ระบบแจ้งผลการเรียนออนไลน์


โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

เข้าสู่ระบบแจ้งผลการเรียนรายบุคคล

ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้ว กดปุ่ม ค้นหา