เรียนรู้หลักทรงงาน

เรียนรู้หลักทรงงาน

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง ๒๓ หลักการ ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่

๑. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ๒. ระเบิดจากข้างใน

๓. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก ๔. ทำตามลำดับขั้น

๕. ภูมิสังคม ๖. องค์รวม

๗. ไม่ติดตำรา ๘. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

๙. ทำให้ง่าย ๑๐. การมีส่วนร่วม

๑๑. ประโยชน์ส่วนรวม ๑๒. บริการรวมที่จุดเดียว

๑๓. ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ ๑๔. ใช้อธรรมปราบอธรรม

๑๕. ปลูกป่าในใจคน ๑๖. ขาดทุนคือกำไร

๑๗. การพึ่งตนเอง ๑๘. พออยู่พอกิน

๑๙. เศรษฐกิจพอเพียง ๒๐. ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน

๒๑. ทำงานอย่างมีความสุข ๒๒. ความเพียร : พระมหาชนก

๒๓. รู้ รัก สามัคคี