Nieuws

12/03/2021 Bereken VAA Bedrijfswagens

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen voor persoonlijk gebruik ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, ontstaat er een belastbaar voordeel alle aard (VAA) in hoofde van de verkrijger. Lees verder...

20/12/2020 Bedrijfswagens: autofiscaliteit in 2021

Hoe bereken je de aftrekbaarheid en het voordeel alle aard firmawagen? Op basis van welke CO2- waarden? Hoe kan je er zeker van zijn dat uw plug-in hybride auto niet als een "fake" hybride wordt beschouwd?

In volgend artikel kom je (bijna) alles te weten over de fiscaliteit van uw bedrijfswagen in 2021.

Lees verder...

19/12/2015 BTW- tarief op onroerende werken aan een privé woning - wijziging vanaf 01/01/2016 en overgangsmaatregel

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 01.01.2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27.11.2015 goedgekeurd en gaat in op 01.01.2016.

De Minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

OPGELET: de overgangsmaatregel is van belang voor:

-de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn;

-de werken die starten na 31.12.2015.

Bekijk hier de volledige mededeling van de FOD Financiën

30/11/2015 Vanaf 2016 boete en belastingverhoging voor niet-aangifte en niet-betaling van bedrijfsvoorheffing

Elk jaar dienen 5000 schuldenaars van bedrijfsvoorheffing geen aangifte of een foutieve aangifte in en betalen zij de bedrijfsvoorheffing niet of niet volledig.

Vanaf januari 2016 zal daarom systematisch een boete en/of belastingverhoging worden opgelegd voor...

lees meer...

27/11/2014 Hervorming sociale bijdragen 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen anders berekend.

lees meer...

13/09/2014 Verkoop van vastgoed uit renovatieprojecten voortaan aan 21% BTW

Een beslissing van de BTW - administratie van 13 mei 2014 biedt verduidelijking over het toepasselijke BTW - tarief bij renovatieprojecten. Het verlaagde tarief van 6 % wordt hiermee uitgesloten bij gesplitste verkoopstructuren.

lees meer...

09/05/2014 Btw- vrijstelling kleine ondernemingen - automatische toepassing vrijstelling

Met ingang van 1 april werd de maximumgrens voor de BTW- vrijstelling voor kleine ondernemingen opgetrokken van 5.580 EUR naar 15.000 EUR.

Een onderneming die in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 EUR, exclusief BTW, en die voldoet aan een aantal voorwaarden, zal met ingang van 1 juli 2014 automatisch worden onderworpen aan de vrijstellingsregeling.

Niettemin kan de onderneming opteren voor het behoud van haar belastingregeling...

lees meer...

14/03/2014 Btw- vrijstelling kleine ondernemingen - deadline 21 maart 2014

In een bericht dat de FOD Financiën publiceerde in het Staatsblad van 12 maart 2014 wordt herinnerd aan de deadline voor de BTW- vrijstelling voor KMO's.

lees meer...

08/03/2013 Btw- aftrek bedrijfswagens vanaf 2013

Met ingang van 01/01/2013 moet de aftrek van BTW met betrekking tot gemengd gebruikte bedrijfswagens onmiddellijk worden beperkt tot het werkelijk beroepsgebruik.

lees meer...

09/02/2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Sinds 1 januari zijn de facturatieregels inzake BTW gewijzigd. Zowel wat betreft de uitreikingstermijnen als op het vlak van de verplichte vermeldingen op de factuur werden de regels aangepast.

lees meer...

17/12/2012 Betaal steeds tijdig uw sociale bijdragen als zelfstandige

De sociale bijdragen van een zelfstandige moeten voor het einde van elk kwartaal op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds worden betaald. Vooral voor de bijdrage van het vierde kwartaal heeft een laattijdige betaling ernstige nadelen.

lees meer...

25/11/2012 Ingebruikname van de geregistreerde kassa in de horeca uitgesteld tot 1 januari 2014

De invoegetreding van de geregistreerde kassasystemen in de horeca werd uitgesteld tot 1 januari 2014.

De actuele planning is als volgt:

- start van de certificatie van de systemen tijdens de eerste helft van 2013;

- aanvang registratie van de uitbaters die de kassasystemen moeten gebruiken in de tweede helft van 2013;

- start van de gefaseerde installatie van de systemen in de horecazaken vanaf 1 januari 2014.

17/10/2012 Schijnzelfstandigheid: nieuwe criteria en sectoren

De wet van 25 augustus 2012 die schijnzelfstandigheid in een aantal sectoren aanpakt, verscheen op 11 september in het Staatsblad. De belangrijkste wijziging is de invoering van een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap indien 5 van 9 criteria vervuld zijn. Dit vermoeden geldt momenteel voor 4 sectoren lees meer...

13/10/2012 Registratie van aannemers is afgeschaft

Sinds 1 september 2012 is de registratie van aannemers afgeschaft. lees meer...

31/08/2012 Het geregistreerde kassasysteem voor de uitbater van een horeca-inrichting

Met ingang van 01/01/2013 en uiterlijk op 30/04/2013 moet iedere uitbater van een horeca-inrichting die regelmatig maaltijden verschaft zich registreren voor een geregistreerd kassasysteem bij de FOD Financiën. Vanaf 01/07/2013 worden de geregistreerde kassa's in gebruik genomen.

Wie, wanneer en hoe u moet registreren kan u nalezen op volgende site van de Federale Overheidsdienst Financiën:

http://minfin.fgov.be/portail2/nl/ondernemingen/geregistreerde-kassa/horeca-uitbater.htm