2వ అంతర్జాతీయ భాగవత జయంత్యుత్సవములు 2018

సింగపూర్ జయంత్యుత్సవ కార్యక్రమంలో

తెలుగు వారందరూ కలసి పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు

మీకందరికీ మా కృతజ్ఞతలు.

Photos and Videos

Check out and download photos from Flickr Album here -

Videos for each individual programs. Coming soon!

Till then, you can watch the YouTube Live here

Press Coverage