หลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กำหนดการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม

แบบทดสอบหลังการอบรม

(Post-test)

ยังไม่เปิดระบบ

รายละเอียดหลักสูตร

ลงทะเบียนอบรม

link ที่เกี่ยวข้อง

โบรชัวร์อบรม BFSI 2562.pdf

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร


หนังสือเชิญ.pdf

หนังสือเชิญ


หลักสูตร_BFSI_2562.pdf

โครงการ