Best ผลงานชิ้นที่ 1 กลุ่มกฎหมาย.pdf


Best ผลงานชิ้นที่ 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล.pdf

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

Best ผลงานชิ้นที่ 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา.pdf

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Best ผลงานชิ้นที่ 4 กลุ่มบริหารงานบุคคล.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Best ผลงานชิ้นที่ 5 กลุ่มอำนวยการ.pdf

กลุ่มอำนวยการ

Best ผลงานชิ้นที่ 6 กลุ่มอำนวยการ.pdf

กลุ่มอำนวยการ

Best ผลงานชิ้นที่ 7 หน่วยตรวจสอบภายใน.pdf

หน่วยตรวจสอบภายใน

Best ผลงานชิ้นที่ 8 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์.pdf

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

Best ผลงานชิ้นที่ 9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Best ผลงานชิ้นที่ 10 กลุ่มนโยบายและแผน.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

Best ผลงานชิ้นที่ 11 กลุ่มนโยบายและแผน.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

Best ผลงานชิ้นที่ 12 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี.pdf

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

Best ผลงานชิ้นที่ 9 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Best ผลงานชิ้นที่ 10 กลุ่มนโยบายและแผน.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

Best ผลงานชิ้นที่ 11 กลุ่มนโยบายและแผน.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน

Best ผลงานชิ้นที่ 12 กลุ่มส่งเสริมทางไกล.pdf

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร