Imagina T que .......

una xarxa de Rescatadors surt entre els antics empleats i empleades de Caixa Catalunya i les entitats que va incorporar abans de ser absorbida per el actual sistema bancari espanyol totalment pervers i pervertit

Més Presència compartida

NOVA BANCA DEL 21

Re Empren Anima a Una Millora de la Actitud davant el Canvi