Departament d'Orientació

Des del Departament d'Orientació volem donar-vos la benvinguda al nostre website. En aquest lloc l'alumnat, famíles i docents podreu trobar informació al llarg de tot el curs que vos podrà ajudar en la vostra tasca i en la presa de decisions.

També podeu acudir personalment al nostre Departament ubicat en la planta baixa o contactar a través del correu electrònic: benicassim.orientacio@gmail.com

Miguel Llopis

Orientador Educatiu.

1er, 2on i 3er d'ESO

Cèlia Cano

Orientadora Educativa.

4 ESO, FPB,batxillerat CFGM, CFGS

Luisa Sevilla

Mestra Especialista en Pedagogia Terapéutica

Oscar Vallés

Mestre Especialista en Audició i Llenguatge

Les FUNCIONS del Departament d'Orientació es recullen en el Decret 252/2019, l'Ordre 20/2019, i la Resolució de 28 de juliol de 2020. Segons l'article 45 del D. 252/2019 són COMPETÈNCIES del Departament:

a) Assessorar i col·laborar en:

  1. La identificació de barreres a la inclusió en cada nivell de resposta (D104/2018).

  2. La planificació, desenvolupament i avaluació d'actuacions per a eliminar les barreres a la inclusió i afavorir l'accés, la participació i l'aprenentatge de l'alumnat.

  3. La personalització de l'accessibilitat d'entorns i materials.

  4. La prevenció i detecció de dificultats d'aprenentatge i l'organització i seguiment de les mesures curriculars ordinàries i extraordinàries.

  5. La prevenció i detecció de situacions de desigualtat, i l'organització i seguiment de les mesures de resposta que faciliten la participació i el sentit de pertinença.

b) Formar part de l'equip de transició (transició entre etapes i modalitats d'escolarització i inserció laboral).

c) Participar en l'avaluació *sociopsicopedagógica i col·laborar en l'elaboració, desenvolupament, seguiment i avaluació dels Plans d'Actuació Personalitzats.

d) Acompanyar a l'alumnat perquè enfortisca el seu ajust personal, sentit de pertinença, i les expectatives i possibilitats d'assoliment dels aprenentatges.

e) Informar els representants legals de l'alumnat sobre l'organització i els resultats de les mesures de resposta i orientar i donar suport a la seua col·laboració.

f) Transmetre la informació educativa entre les diferents estructures de l'orientació educativa i professional, així com altres serveis públics de l'administració.

g) Col·laborar en l'organització i desenvolupament de projectes formatius, de sensibilització i d'innovació o d'investigació, dirigits a tota la comunitat educativa.

h) Coordinar accions conjuntes amb els recursos educatius, culturals, sanitaris i socials externs.


PROGRAMACIO departament orientacio 20-21.docx.pdf