Vedtægter for GF Bedervej 10-86

§ 1

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Bedervej 10-86”

Formål:

§ 2

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle formål som grundejere.

Det er endvidere grundejerforeningens formål at administrere de anliggender, der påhviler grundejerne af parcellerne udstykket fra matr. nr. 5ba og 20a Mårslet – ifølge deklaration lyst den 22.11.1976

Medlemskab:

§ 3

Medlem er enhver parcel i udstykningen. Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredje mand ikke solidarisk for foreningens forpligtelser. I forhold til foreningen hæfter hvert matr. nr. pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer

Generalforsamlingen:

§ 4

Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

§ 5

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, en generalforsamling eller mindst ¼ af medlemmerne, der ikke er i restance begærer den med angivelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

§ 7

Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 21 dages varsel.

Indkaldelsen sker skriftligt til de adresser, medlemmerne har anmeldt til bestyrelsen eller via mail.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden

§ 8

På ordinære generalforsamlinger er dagsordnen følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse

4. Forslag fra medlemmerne

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år. I ulige år vælges tre medlemmer

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt

§ 9

Enhver ordinær og enhver af bestyrelsen besluttet ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer, der er fremmødt.

En ekstraordinær generalforsamling, der i henhold til §6 er indkaldt på medlemmernes foranstaltning, er kun beslutningsdygtig :

A. Når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, samt

B. At mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Har mindre end halvdelen af medlemmerne givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget, indkaldes inden en måned til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3´s flertal, uanset antallet af fremmødte.

Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt blot en af de fremmødte fordrer dette, og generalforsamlingen skal da inden afstemningen udpege to stemmetællere.

Fra hver parcel har to beboere adgang til generalforsamlingen og ret til at tage ordet og stemme.

Enhver mødeberettiget beboer kan medbringe en skriftlig fuldmagt gældende for 1 parcel. Fuldmagtgiveren må ikke være i restance. Beboere i parceller, der er i restance, har adgang til generalforsamlingen, men har ingen stemmeret, og de kan ikke vælges.

Der kan kun afgives 2 stemmer pr. parcel.

Ethvert hus har to stemmer, også hvis kun et medlem deltager.

Over forhandlingerne udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten

§ 10

Sager og forslag, der ønskes behandlet, enten på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, skal senest 14 dage forinden dennes afholdelse være tilstillet bestyrelsen skriftligt eller via mail til oplyst adresse.

Forslagene skal senest 7 dage før generalforsamlingen tilgå medlemmerne skriftligt eller via mail sammen med bestyrelsens evt. forslag

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling, der er behørigt begæret af medlemmerne, skal indkaldes senest en måned efter begæringens modtagelse og med lovlig varsel

§ 12

Hver parcel betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling

Betalingstidspunktet er 1. maj, medmindre andet vedtages på en generalforsamling..

Ved salg eller anden overdragelse af parcellen skal der ikke fra foreningen ske tilbagebetaling ag kontingent. Der tilkommer ikke tidligere medlemmer nogen andel i foreningens formue

§ 13

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter den årlige generalforsamling, og vælger her formand, kasserer og næstformand.

Medlemmerne orienteres herom umiddelbart efter.

§ 14

Foreningen varetages af formand og kasserer i forening. De kan ikke forpligtige medlemmerne ud over det fastsatte årlige kontingent.

Videregående dispositioner er kun bindende for foreningen med generalforsamlingens forudgående samtykke

§15

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer finder det ønskeligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Over bestyrelsens møder udfærdiges et referat, der godkendes på det følgende bestyrelsesmøde.

Referaterne kan på begæring udleveres til medlemmerne redigeret for personsager.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende

Regnskab:

§16

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, dog således at det første regnskabsår omfatter perioden fra foreningens start til 31. dec. 1982

§17

Kasserer fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter.

Foreningens midler indsættes på foreningens konto/depot i et pengeinstitut.

Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet udleveret.

Kasserer udarbejder årsregnskab, som vedtages af bestyrelsen.

Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab overdrages til revisorerne senest 3 uger før tidspunktet for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Revisorerne skal revidere årsregnskabet og foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt. Når revisionen er afsluttet, skal revisorerne ved påtegning på regnskabet bekræfte, at de har revideret dette, og såfremt regnskabet efter revisorernes opfattelse ikke bør godkendes, skal de tillige gøre bemærkning herom.

En kopi af det reviderede årsregnskab tilstilles ethvert matr. nr. i overensstemmelse forskrifterne i § 10.

Vedtægtsændringer m.v.:

§18

Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves:

At forslaget er angivet i indvarslingen til generalforsamlingen.

At mindst halvdelen af foreningens medlemmer er mødt, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Har mindre end halvdelen af medlemmerne givet møde, men mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget indkaldes inden en måned til ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3’ s flertal, uanset antallet af fremmødte

§19

I øvrigt gælder bestemmelserne i deklarationen for området tinglyst den 22. nov. 1976

§20

På den stiftende generalforsamling vælges formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, to revisorer og suppleanter herfor.

Ved den ordinære generalforsamling i marts 1982 foretages ikke valg til de ovenfor nævnte poster.

Vedtaget på generalforsamling marts 2013

Vedtæger for Grundejerforeningen Bedervej 10-86 vedtaget marts 2013.pdf