GDPR - Privacy verklaring

Binnen Beaufour Saxophone Quartet hechten we veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat:

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • We op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (vb. verzekering)

Met deze externe partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Beaufour Saxophone Quartet verwerkt voor volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden of deelnemers van door Beaufour Saxophone Quartet georganiseerde activiteiten (administratief belang)
 • Het versturen van informatie, planningen, partituren en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovengemelde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geboortedatum
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geboorteplaats, nationaliteit
 • Beeldmateriaal (foto's, video's, opnames, ...)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht van inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
 • U heeft recht op beperking van gegevensverwerking, indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Audio, video’s en foto’s (online verwerking)

Ter promotie van onze activiteiten plaatsen we regelmatig foto’s, video’s of audio online. Dit gebeurt zowel op onze eigen webpagina, als op onze officiële pagina’s op sociale media.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Beaufour Saxophone Quartet kan deze privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 oktober 2018.