ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

งานวัดผล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผลการประเมินตนเอง

คำสั่ง

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

แบบประเมิน

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ปกเอกสารประจำปี

#สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา)

ปีการศึกษา 2562 ..คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

#สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

ปีการศึกษา 2563.. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

#สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

ปีการศึกษา 2564.. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

งานแนะแนว


งานห้องสมุด


งานหลักสูตร

ตารางสอน/ตารางเรียน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

เครื่องมือประเมินการใช้หลักสูตร

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563-2565

คำสั่งสพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2565

งานศูนย์พัฒนาวิชาการ