ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผลการประเมินตนเอง

คำสั่ง

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2563

  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2563
  • แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2563

แบบประเมิน

แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา

ปกเอกสารประจำปี

#สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

ปีการศึกษา 2561 .. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหล

#สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน(สำหรับครูที่ปรึกษา)

ปีการศึกษา 2562 ..คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เนื้อหา