สมัครการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานนิทรรศการวิชาการ

บ.บ.ว. นิทรรศ'60 "บ.บ.ว. 4.0" ปีการศึกษา 2560

ใบสมัครการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

      1. ใบสมัครการแข่งขันคิดเลขเร็ว (ป.1-ป.6)
      2. ใบสมัครการแข่งขันซูโดกุ (ป.1-ป.6)
      3. ใบสมัครการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ป.4-ป.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. ใบสมัครการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

2. ใบสมัครการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

3. ใบสมัครการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน) ป.1 - ป. 6

4. ใบสมัครการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (ประเภทร่อนนาน) ม.1-ม.3

5. ใบสมัครการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ) ม.1-ม.3

6. ใบสมัครการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเรียนรู้แบบ STEM ป.4-ป.6

7. ใบสมัครการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเรียนรู้แบบ STEM ม.1-ม.3

8. ใบสมัครการแข่งขันสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

9. ใบสมัครการแข่งขันสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

10. ใบสมัครการแข่งขันสุนทรพจน์วิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

11. ใบสมัครการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

12. ใบสมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) ป.4-ป.6

13. ใบสมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภททดลอง) ม.1-ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

1. ใบสมัครการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ป.4-ป.6)

2. ใบสมัครการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (ป.1-ป.3)

3. ใบสมัครการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ป.4-ป.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. ใบสมัครการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) (ป.4-ป.6)

2. ใบสมัครการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) (ม.1-ม.3)

3. ใบสมัครการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคม) (ม.4-ม.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพระบายสี (ป.1-ป.6)

2. ใบสมัครการแข่งขันแดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง (ป.1-ป.6)

3. ใบสมัครการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ป.1-ป.6)

4. ใบสมัครการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ป.1-ป.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1. ใบสมัครการแข่งขันเปตอง ป.1-ป.6

2. ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพและกีฬา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

1. ใบสมัครการประกวดมารยาทไทย

2. ใบสมัครการแข่งขันตอบปัญหา (ป.4-ป.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. ใบสมัครการแข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ (English Handwriting)

2. ใบสมัครการแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษ (English Quiz)

3. ใบสมัครการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

หมายเหตุ : หากลงทะเบียนไม่ทันการแข่งขันทุกรายการสามารถสมัครได้ในวันงาน