คลังความรู้

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี

ชุดความรู้ "ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย"

วีดีโอ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

วีดีโอ การเลือกผู้แทนและผู้บริหารระดับชาติฯ

วีดีโอ ขั้นตอนการเลือกตั้ง

เอกสาร/ใบความรู้/แบบทดสอบ

ชุดความรู้ "ประเด็น 06 รู้กลไกการบริหารราชการ"

วีดีโอ รู้กลไกการบริหารราชการ

วีดีโอ การใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์

เอกสาร/ใบความรู้/แบบทดสอบ

ชุดความรู้ "การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน"

วีดีโอ สุขภาวะเด็ก

วีดีโอ สุขภาวะอนามัยแม่

วีดีโอ การดูแลผู้สูงอายุ

วีดีโอ ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs

เอกสาร/ใบความรู้/แบบทดสอบ