คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ N-NET

(Non formal National education test)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1. คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ : ระดับประถมศึกษา

2. คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. คู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิป ติวเข้ม N-NET ระดับประถมศึกษา ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

คลิป ติวเข้ม N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่

คลิป ติวเข้ม N-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของ กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่