รายงานจำนวนผู้เข้าสอบซ่อม

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แยกระดับการศึกษา

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย