แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สาระการเรียนรู้

รายวิชา

ระดับการศึกษา

แหล่งข้อมูล

สาระทักษะการเรียนรู้

1. ทักษะการเรียนรู้ (ทร 11001)

ประถมศึกษา

2. ทักษะการเรียนรู้ (ทร 21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

3. ทักษะการเรียนรู้ (ทร 31001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระความรู้พื้นฐาน

1. ภาษาไทย (พท 11001)

ประถมศึกษา

2. ภาษาไทย (พท 21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

3. ภาษาไทย (พท 31001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4. คณิตศาสตร์ (พค 11001)

ประถมศึกษา

5. คณิตศาสตร์ (พค 21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

6. ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม (พค 21001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระการประกอบอาชีพ

1. ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช 11001)

ประถมศึกษา

2. ช่องทางการพัฒนาอาชีพ (อช 21001)

มัธยมศึกษาตอนต้น

3. ช่องทางการขยายอาชีพ (อช 31001)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ทักษะการประกอบอาชีพ (อช 11002)

ประถมศึกษา

5. พัฒนาอาชีพให้มีความั่นคง (อช 31003)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สาระทักษะการดำเนินชีวิต

1. เศรษฐกิจพอเพียง (ทช 11001)

ประถมศึกษา

2. สุขศึกษา พลศึกษา (ทช 11002)

ประถมศึกษา

3. ศิลปศึกษา (ทช 11003)

ประถมศึกษา

4. ศิลปศึกษา (ทช 31003)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาเลือกบังคับ

1. การเงินเพื่อชีวิต 1 (สค 12021)

ประถมศึกษา

2. การเงินเพื่อชีวิต 2 (สค 22016)

มัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาเลือกเสรี

1. เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาอาชีพ (อช23529)

มัธยมศึกษาตอนต้น

2. การบริหารจัดการขยะอย่างมีคุณค่า (ทช 33065)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการขยายอาชีพ (อช 33770)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

4. อาเซียนศึกษา (สค 02015)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

5. เรียนรู้ภาษาไทยได้ประโยชน์ (พท 03010)

มัธยมศึกษาตอนปลาย