แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายหรรษา เสริฐผล

หัวหน้าแผนก

นายวุฒิชัย ศรีสุวอ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก