แถลงข่าว ทีมบ้านพรุยั่งยืน

ทีมบ้านพรุยั่งยืน ได้รวมความหลากหลาย ผู้นำทุกรุ่น ร่วมทีมกัน นำโดยนายณัฐวุฒิ ไชยชูลี อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ นักบริหารมืออาชีพ และนักการเมืองสายพัฒนา โดยยึดแนวทาง คุณธรรม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาลในการบริหารมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นคนในพื้นที่ ลูกหลานชาวบ้านพรุ เข้าถึงง่าย มีมิตรภาพที่ดี ชอบช่วยเหลือคน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านพรุมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ นโยบายส่งเสริมทางเศรษฐกิจ สร้างงานสร้างอาชีพให้ชาวบ้านพรุ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม

วิสัยทัศน์ “ บ้านพรุรุ่งเรือง เป็นเมืองน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข ”

พันธกิจ

1. พันธกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

- พัฒนาการให้บริการของเทศบาลที่ประหยัด สะดวก รวดเร็ว

- จัดสร้างระบบทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

- พัฒนาระบบการบริการและการประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

- จัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- จัดทำระบบการเรียนรู้ชุมชนและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์

2. พันธกิจด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมอาชีพชุมชน ยกระดับกลุ่มอาชีพชุมชนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมืองบ้านพรุ

- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบ e-commerce

- ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าชุมชน (GAP , HALAL)

- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสหกรณ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

- สร้างจุดเด่นทางภูมิทัศน์ (Landmark) ขับเคลื่อนเมืองบ้านพรุ ด้วยนวัตกรรมเมืองใหม่

- ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม โดยชูจุดเด่นการท่องเที่ยวเมืองบ้านพรุ

ด้วยคำขวัญที่ว่า...

“นมัสการหลวงพ่อเกตุดำ

ตามรอยพระพุทธบาท

ไหว้พระธาตุพรุค้างคาว

ล่องเรือยาวบางศาลา

สักการะกุโบร์โต๊ะชาย

ลิ้มผลไม้ท่าหาดเตย”

3. พันธกิจด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริมและรื้อฟื้นกีฬาท้องถิ่นเมืองบ้านพรุ

- ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการที่อยู่อาศัย ภายใต้คำมั่นสัญญา “คนบ้านพรุ ต้องมีบ้านอยู่เป็นของตนเอง”

- ยกระดับคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ระดับมาตรฐาน และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กศูนย์ที่ 3 เป็น “อนุบาลในฝันเมืองบ้านพรุ”

- ส่งเสริมกิจกรรมของสุสานและสุสานและฌาปนสถาน

- ส่งเสริมและบำรุง รักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านพรุ (หนังตะลุง , มโนราห์ , ลิเกฮูลู ฯลฯ)

- พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพกล้อง CCTV เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนบ้านพรุ

- ส่งเสริมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาทุกศาสนา (สารทเดือนสิบ , ชักพระ , รอมฎอน ,เมาลิด , ฮารีรายอ ฯลฯ)

- ส่งเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครัวเรือน และการรักษาพยาบาล

- ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส

- ส่งเสริมกีฬา E-Sports สำหรับเยาวชนคนบ้านพรุ

- ส่งเสริมให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “One Day Care”

- สนับสนุนให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม

- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ อสม. ทุกมิติ

- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพประธานชุมชนและกรรมการชุมชนทุกมิติ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

4. พันธกิจด้านการเมือง

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองบ้านพรุ

- จัดการบริหารงานเทศบาลเมืองบ้านพรุตามหลักธรรมาภิบาล

5. พันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม

- บริหารจัดการขยะภายใต้โครงการ Zero Waste โดยใช้แนวคิด เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าต้นน้ำ

- ส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และชุมชน

- สนับสนุนแนวคิดโครงการ “1 ครัวเรือน 1 ถังหมักรักษ์โลก”

“ บ้านพรุต้อง ดีกว่าเดิม

บ้านพรุเมือง ต้องแวะ


บ้านพรุเมืองไร้ขยะ เปลี่ยนบ่อขยะเป็นป่าต้นน้ำ ”

********************************************************