ข้อมูลอุปกรณ์ ICT ของโรงเรียนบ้านพระเพลิง

จำนวนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัธยม จำนวน 30 เครื่อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัธยม จำนวน 20 เครื่อง

ห้องเรียน 22 เครื่อง