บุคลากร

นางสาววาสนา สุทธิวรรณ

หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านผือ

นายสมยศ คงชัย

ครู กศน.ตำบล

นางสาวทรรศนบรรณ สิงหเดช

ครู ศรช.