แนวความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม

เนื่องจากจริยธรรมเป็นระบบของการทำความดีละเว้นความชั่ว จึงทำให้พฤติกรรมหลาย พฤติกรรมมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรม ซึ่งนักวิชาการได้เสนอแนะลักษณะของพฤติกรรมจริยธรรมไว้ ดังนี้
1. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา ซึ่งทุกศาสนาสอนให้บุคคลเป็นคนดีขัดเกลาให้ จิตใจอ่อนโยน และส่งเสริมให้บุคคลช่วยเหลือส่วนรวม ได้แก่การรักษาศีล การให้ทาน การปฏิบัติธรรม การทำสมาธิฯลฯ 2. พฤติกรรมตามคุณธรรมและค่านิยมต่าง ๆ ที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามและสำคัญ สมาชิก ในสังคมควรยึดปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม ได้แก่ความซื่อสัตย์จรรยาบรรณวิชาชีพ ความ เป็นกัลยาณมิตร ความประหยัด ความสามัคคีความรับผิดชอบ 3. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำเพื่อส่วนรวม สังคม เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความสงบสุขร่มเย็น ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ได้แก่ การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่การอุทิศตนในการทำงาน ฯลฯ 4. พฤติกรรมที่แสดงถึงการกระทำที่ต้องการให้บังเกิดผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ได้แก่ การทำงานอย่างมีจริยธรรม การมีวินัยในตนเองหรือการ ควบคุมตนเอง การเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ 5. พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล ส่งเสริมผู้อื่น และพฤติกรรมลงโทษผู้อื่นอย่าง ยุติธรรม ได้แก่การสนับสนุนทางสังคมของหัวหน้าต่อลูกน้อง การปกครองของหัวหน้า การอบรมเลี้ยงดู บุตรหลานของผู้ปกครอง การดูแลสั่งสอนอบรมของครูแก่นักเรียน