balanz & groei

yoga & massage

Privacyverklaring


balanz & groei

gevestigd aan Kruisboog 6, 4661 JZ Halsteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.balanzgroei.nl

Kruisboog 6. 4661 JZ Halsteren

+31655152896


Lyan Moerland is de Functionaris Gegevensbescherming van balanz & groei

Zij is te bereiken via balanzgroei@gmail.com/lyanmoerland@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken

balanz & groei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

(digitaal en/of schriftelijk)

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

balanz & groei verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

balanz & groei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- m.b.t gezondheid, om te komen tot een passende diagnose en behandelplan


balanz & groei kan gebruik maken van foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens activiteiten georganiseerd door balanz & groei.

Er worden geen namen geplaatst bij de foto’s en video’s.

Er wordt zorgvuldig met de foto’s en video’s omgegaan.


Geautomatiseerde besluitvorming

balanz & groei neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van balanz & groei) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

balanz & groei bewaart uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen volgens de belastingwet, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Delen van persoonsgegevens met derden

balanz & groei verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


balanz & groei gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door balanz & groei en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar balanzgroei@gmail.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


balanz & groei wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

balanz & groei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met balanzgroei@gmail.com