แบบสอบถามบัณฑิต และ แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา

แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อติดตามผลบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับภาวะการมีงานทำ การศึกษาต่อ ความสามารถ

ในการทำงานของบัณฑิต และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4ตอน คือ

ตอนที่ 1 ข้อมูลบัณฑิต

ตอนที่ 2 สถานภาพการทำงานของบัณฑิต

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของบัณฑิต

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ


แบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ของบัณฑิต

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1. แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานที่มีต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในเรื่องการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปรับหลักสูตร การเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจต่อไป คณะบริหารธุรกิจ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบข้อมูลตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยผลของการประเมินจะถูกนำเสนอมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องในภาพรวม

2. ขอให้ท่านประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งจบจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตามรายการต่างในแบบสอบถามทุกตอนและทุกข้อ

3. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 การประเมินความสามารถ/คุณภาพในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับบัณฑิตรุ่นต่อไป