Backebo Föräldraförening

Föreningens syfte och ändamål

Föreningens ändamål är att tillvarata elevers intressen i samverkan mellan barnen,föräldrar och skolans personal. Föreningen ska verka för att samarbetet mellan föräldrar och skola utvecklas och att barnen får en trygg och hållbar skolgångformad efter barnens enskilda behov. 

Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt minst två övriga ledamöter och minst 2 suppleanter. Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. Styrelsens ordförande och ledamöter väljs på två år varav hälften jämna år och hälften ojämna år. Suppleanter väljs på ett år.

Nuvarande styrelse: 

Magnus Wiström, ordförande

Sara Lo Serra, ordinarie ledamot

Emma Rådlund, ordinarie ledamot

Pauline Khouri, ordinarie ledamot


Christoffer Mars, suppleant, kassör

Fredrik Jansson, suppleant


Föreningens Versamhet -Årshjulet 

Medlemskap och kontakt 

Kontakt: backeboforaldraforening@gmail.com

Medlem: 

Swisha 50 kr per vårdnadshavare och läsår till 070 892 13 75 (Christoffer Mars) för medlemskap i föreningen. 

Stadgar för Backebo föräldraförening

Antagna på ordinarie föreningsstämma den 2019-11-09. 


Föreningens namn och säte

1 § Föreningens namn är Backebo föräldraförening och är verksam vid Backebo förskola och skola i Nacka kommun.


Föreningens syfte och ändamål 

2 § Föreningens ändamål är att tillvarata elevers intressen i samverkan mellan barnen, föräldrar och skolans personal. Föreningen ska verka för att samarbetet mellan föräldrar och skola utvecklas och att barnen får en trygg och hållbar skolgång formad efter barnens enskilda behov.

3 § Medlem kan alla vårdnadshavare till barn i Backebo förskola och skola bli genom att erlägga medlemsavgift.

5 § Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och verksamheten är ideell.


Avgifter

6 § Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie föreningsstämma.


Valberedning

7 § Valberedningen skall bestå av minst två föreningsmedlemmar. Valberedningen skall sträva efter att gå en jämn sammansättning av styrelsemedlemmar där alla elevgrupper är representerade.


Medlems rättigheter och skyldigheter 

8 § Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om föreningens angelägenheter skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen


Föreningens styrelse 

9 § Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt minst två övriga ledamöter och minst 2 suppleanter. Endast föreningsmedlem kan utses till styrelseledamot eller ordförande. Styrelsens ordförande och ledamöter väljs på två år varav hälften jämna år och hälften ojämna år. Suppleanter väljs på ett år. Konstituerande styrelsemöte skall hållas i nära anslutning till den extra eller ordinarie föreningsstämma som beslutat om styrelsens sammansättning.  

10 § Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, verka för att de beslut som föreningsstämman fattat genomförs, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. 

10.1 § Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger per termin. Styrelsen skall också sammanträda om två styrelseledamöter meddelar ordföranden om att de önskar att sammanträde hålls i en specifik fråga.

10.2 § Styrelsen är beslutför om fler än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsen skall sträva efter att nå konsensus i beslut. Om detta inte kan uppnås sker röstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens medel. 

10.3 § Vid styrelsemöten skall protokoll eller minnesanteckningar föras och på förfrågan från medlem ska styrelsen göra dessa tillgängliga. Ärenden som rör namngivna elever eller familjer skall protokollföras med maskerade personuppgifter.


Uppgifter

11 § Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar samt vid de beslut som fattas på föreningens möten. I styrelsens uppgifter ingår bland annat att:


Tecknande av firma

12 § Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.


Verksamhetsår

13 § Föreningens verksamhetsår är läsårsbaserat, den 1juli till 30 juni vilket också är den period eventuell medlemsavgift gäller.  


Föreningsstämman

14 § Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen innan oktober månads utgång. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall av styrelsen utfärdas senast två veckor före ordinarie respektive extra föreningsstämma. Kallelse skall ske elektroniskt (ex. via e-post alternativt hemsida eller webforum där notis går ut till föreningsmedlemmar).   


På ordinarie föreningsstämma skall följande frågor behandlas:

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande

3. Val av protokollförare

4. Val av två justerare tillika rösträknare

5. Fråga om kallelse till föreningsstämma skett i behörig ordning

6. Fastställande av röstlängd

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

8. Revisorns berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

10. Beslut om medlemsavgift för kommande år

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget

12. Val av styrelse

13. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

14. Val av valberedning för ett eller två år

15. Inkomna motioner eller föranmälda ärenden

16. Mötet avslutas


Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före föreningsstämman.

15 § Extra föreningsstämma hålls när minst 50 procent av styrelsen anser att det behövs eller då minst 10 procent av föreningens medlemmar kräver det.

16 § Vid föreningsstämma äger varje närvarande medlem en röst. Medlems rösträtt kan utövas genom ombud via fullmakt.


Uteslutning av medlem, upphörande av medlemskap och utträde ur föreningen

17 § Medlem kan uteslutas ur föreningen om medlemmen bryter mot föreningens stadgar, handlar på ett sådant sätt att han skadar föreningen, motarbetar föreningens intressen eller ej fullgör betalningsskyldighet mot föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem. Innan uteslutning sker skall en varning till medlem lämnas där det framgår anledning till att uteslutning beslutats samt krav om rättning. Rättelse skall ske inom 30 dagar. Om inte rättelse sker är medlem utesluten. Uteslutningsbeslut kan överprövas vid extra eller ordinarie föreningsstämma.

§ 17.1 För medlem som inte längre uppfyller kraven om medlemskap enligt § 3 upphör medlemskapet omedelbart att gälla.

§ 17.2 Medlem kan begära eget utträde ur föreningen. Begäran skall tillställas styrelsen. Utträdet skall anses genomfört då styrelsen har erhållit begäran.

§ 17.3 Medlem för vilken medlemskap upphört att gälla (oavsett anledning) har inte rätt till någon ekonomisk ersättning vid utträde ur föreningen.


Ändring av stadgar 

18 § Ändring av dessa stadgar får endast göras av föreningsstämman och för att stadgeändring skall kunna ske måste det ha angivits i kallelsen till föreningsstämman. Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar av de röstberättigade på föreningsstämman för att anses ha vunnit bifall. För ändring av §18, §19.1 och §19.1 krävs att 90 procent av de röstberättigande bifaller förslaget.


Föreningens upplösning 

19 § Föreningen kan upplösas av två på varandra följande föreningsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Vid föreningsstämmorna ska fyra femtedelar (80 procent) av de röstberättigade deltagarna rösta för en upplösning. 

§ 19.1 Vid upplösning av föreningen skall föreningens ekonomiska tillgångar tillfalla UNICEF och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

§ 19.2 Vid upplösning av föreningen skall hantering av övriga tillgångar beslutas av föreningsstämman. Inga ekonomiska tillgångar skall tillföras en enskild, eller flera enskilda, medlemmar.