ฐานข้อมูลรางวัล

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล โดยให้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการให้การสนับสนุนผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่าง ๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม แล้วรายงานต่อคณะรัฐมนตรี โดยด่วนต่อไป

ในการนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงขอสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการเสนอ ศธ. ต่อไป