Avonbo pārvietojamā attīrīšanas iekārta

Kas ir Avonbo attīrīšanas iekārta?

Šobrīd pārdošanā tiek piedāvāta pārvietojama mobila bioloģiskā attirīšanas iekārta ar mehāniskā filtra uztveršanas bloku taukiem, eļļām , cietām vielām, 12m jūras konteinerā.

 • Iekārta paredzēta jebkurai pārtikas ražošanas; zivju apstrāde, piena apstrāde, gaļas apstrāde, un citu ražošanas objektu, kā arī sadzīviskiem notekūdeņiem, ciemiem, kotedžām, daudzstāvu dzīvojamām mājām, izejošo notekūdeņu attīrīšanai.

 • Iekārta izgatavota jūras konteinerā no integrētiem polipropilēna blokiem, kas attīrīšanas procesā uztur vienmērīgu temperatūru . kaut ārējā temperatūra ir svārstīga.

 • Iespējams novietot jebkurā vietā, nav nepieciešami pamati, pie pedējās izsmeļamās kanalizācijas akas.

 • Automatizēta, ar rezerves strāvas ģeneratoru.Ļoti zemas apkalpošanas izmaksas.Strāvas patēriņš 7.6 kw .Ieregulēta automatizēta; dūņu atsūknēšana, recirkulācijas sistēma un attīrītā ūdens izvadīšanas sistēma.

 • Iekārtas apstrādes jauda 150 m3/d.

 • Attiecīgi par atsevišķu samaksu:

  • Pirms iekārtas uzstādīšanas tiek apsekots objekts un izveidots darba plāns esošās gan iekšējās gan ārējās kanalizācijas sistēmas pilnvērtīgai un ekonomiskai darbībai.

  • Veicam visus saaskaņošanas darbus ar VVD un izgatavojam , saskaņojam projektus ar nepieciešamajām institūcijām.

  • Tiek izveidots speciāls infiltrācijas lauks, ja tas nepieciešams, attīrītā ūdens otrreizējai izmantošanai, ražošanas vajadzībām.

 • Iekārtas tehnoloģija ir patentēta Latvijā un iesākts process Pasaules Patenta Aģentūra.

 • Iekārta un tās tehnoloģija ir vairāku gadu garumā testēta un pārbaudīta dažādās ražotnēs. Ir sertificētas laboratoriskas analīzes rezultāti.


Piedāvājuma priekšmets

Mehāniskā pirmsattīrīšana ar dažāda veida mehāniskiem filtriem un speciāli izveidotu tehnoloģiju, kas spēj veikt dažāda veida ražošanas notekūdeņu atdalīšanu no taukiem, eļļām, cietām vielām, termiskās apstrādes piedegumiem, fenola un citiem ķīmiskiem piemaisījumiem. Pēc mehāniskās pirmsattīrīšanas procesa notekūdeņu piesārņojuma intensitāte pēc rakstura ir tuva sadzīves notekūdeņiem un tāpēc tālāk novadāmi bioloģiskajās attīrīšanās iekārtās vai centrālajā kanalizācijas sistēmā bez nelabvēlīgas ietekmes uz turpmāko attīrīšanas procesu.

Problemātiskais jautājums jebkura veida , ar pārtiku, saistītiem ražošanas notekūdeņiem

Viens no sāpīgākiem un neatrisinātiem jautājumiem zivju pārstrādes uzņēmumiem ir saistīts ar uzņēmuma darbības specifiku, tas ir, zivju produkcijas kūpināšanu ,saldēšanu un apstrādi, kā rezultātā notekūdeņos ir fenols un tā ķīmiskie piemaisījumi, kā arī liels daudzums tauku, eļļas, termiskās apstrādes procesā radušās cietās vielas un zivju atkritumi, tādēļ:

 1. Notiek fenola un tā ķīmisko piemaisījumu daļēja novadīšana speciāli izveidotās akās, tvertnēs.

 2. Ik dienas darba procesā, iepriekš minētās vielas nokļūst kopējā kanalizācijas sistēmā.

 3. Veidojas nepatīkama smaka uzņēmuma teritorijā un tās apkārtnē.

 4. Uzņēmumam rodas lielas izmaksas sakarā ar augstāk minēto vielu (it sevišķi fenola ūdens ar ķīmisko vielu piemaisījumu, tauku , eļļu, cieto vielu un zivju atkritumu) transportēšanu, izvešanu, uzglabāšanu un nodošanu attiecīgiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un apstrādi.

 5. Apkārtējās vides piesārņojuma faktors.

Tabulā Nr. 1 redzams standarta zivju apstrādes uzņēmumu problemātisko notekūdeņu sastāvs pirms attīrīšanām („Avonbo s.r.o.” darbinieki ir veikuši testēšanu un iekārtas prezentāciju SIA ”Līcis 93”,Ģipkas zivju apstrādes uzņēmumā, testēšanas rezultāts iegūts akreditētā LVĢMC laboratorijā), testēšanas izejošie rezultāti ir piemērojami arī citiem zivju pārstrādes uzņēmumiem, kā arī piena apstrādes, gaļas apstrādes uzņēmumiem;


„Avonbo s.r.o.” piedāvātais risinājums

Tabulā Nr.1 redzamais piesārņojums - fenols un tā ķīmiskie piemaisījumi, tauki, eļļas, cietās vielas, zivju atkritumi obligāti nodalāmi no notekūdeņiem, pirms ieplūdes jau uzņēmumā uzstādītajās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās, lai nodrošinātu notekūdeņu kvalitāti atbilstoši 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām un atrisinātu pārtikas ražošanas uzņēmuma notekūdeņu problēmjautājumus.


Nepieciešams uzstādīt pirms uzņēmuma bioloģiskām attīrīšanas iekārtām mehāniskās pirms attīrīšanas, kas atdalītu izejošos notekūdeņus no fenola, tā ķīmiskiem piemaisījumiem, zivju atkritumiem, taukiem, eļļām un cietām vielām, kā rezultātā:


 1. Notek ūdeņi ar ķīmiskiem piemaisījumiem , zivju atkritumiem nav jāuzkrāj speciāli tām izveidotās akās, tvertnēs.

 2. Netiek piesārņota apkārtējā vide un netiek radītas papildus neērtības uzņēmuma darbiniekiem un pašam uzņēmumam (izvedot notek ūdeņus), uzņēmuma darbība notiek saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, pēc notekūdeņu pirmsattīrīšanas procesa nodrošinot visu veidu notekūdeņu pilnvērtīgu attīrīšanu uzņēmuma bioloģiskajās iekārtās vai kanalizācijas sistēmā.

 3. Izejošos notek ūdeņus piedāvājām piedāvājam novadīt uz priekš attīrīšanām, mehāniskās pirmsattīrīšanas sistēma nodrošina augstāk minēto vielu atdalīšanu līdz 85% pirms bioloģiskā attīrīšana procesa uzsākšanas.

„Avonbo s.r.o.” ir pārbaudījis piedāvātās pirmsattīrīšanas sistēmas efektivitāti darba procesā un saņēmis akreditētas laboratorijas testēšanas rezultātus tabulā Nr.1 norādītajiem notekūdeņiem. Notekūdeņi, kas izgājuši cauri pirms attīrīšanām, ir šādā sastāvā (skat. Tabulu Nr.2):No analīžu rezultātiem secināms, ka nav ieteicams izveidot mehāniskās pirmsattīrīšanas iekārtas tikai atsevišķi fenola ūdeņiem, tas ir, fenola koncentrātam ar ķīmiskiem piemaisījumiem. Pirmsattīrīšanas iekārtas darbojas efektīvāk, ja problemātiskie notekūdeņi tiek savienoti ar uzņēmuma ražošanas notekūdeņiem, kurā atrodas tauki, eļļas, cietās vielas, piedegumi un zivju atkritumi un papildus vēl jaukti ar uzņēmuma sadzīves notekūdeņiem,


Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka atsevišķos rādītājos ir noticis pieaugums (tabulās atzīmēts ar sarkanu), kas kombinācijā ar pārējām piesārņojuma pozīciju izmaiņām faktiski uzlabo turpmākās bioloģiskās attīrīšanas procesu. Piemēram, Ph līmenis tuvojas 7, kas nozīmē to, ka notekūdeņi no stipri sārmainiem kļuvuši neitrālāki. Pielietojot un noregulējot recirkulācijas procesu ir iespējas gan pH , gan kopējo fosforu samazināt vēl .


Ņemot vērā analīžu rezultātus, redzams, ka „Avonbo s.r.o.” pirmsattīrīšanu iekārtu piesārņojuma noņemšanas intensitāte vidēji pārsniedz 95%, kas ir ļoti augsts rādītājs. Tādējādi gan centrālā kanalizācijas sistēma, gan uzņēmuma teritorijā esošā bioloģiskā attīrīšanas sistēma var nodrošināt pilnvērtīgu notekūdeņu attīrīšanu (kas pēc pirms attīrīšanām atbilst sadzīves notekūdeņiem). Kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām par notekūdeņu emisiju pieņemošajos ūdeņos.


„Avonbo.s.r.o.” pirms attīrīšanas iekārtas vispārīgs apraksts


Pārtikas ražošanas uzņēmumiem tiek piedāvāts vienā mobilā blokā izbūvēt pirmsattīrīšanas iekārtas ar uzņēmuma izejošo notekūdeņu apstrādes jaudu līdz m3 diennaktī. Pārtikas ražošanas uzņēmumiem piedāvātais mobilais bloks tiek uzstādīts uzreiz pēc uzņēmuma visu notekūdeņu sajaukšanas tvertnes un ar iegremdējamu sūkņa palīdzību tiek padots uz pirmsattīrīšanas iekārtām.


Mehāniskās pirms attīrīšanas iekārtas ir nosiltinātas. Nav nepieciešama būvniecība, lai izveidotu speciālu laukumu mehānisko pirms attīrīšanas bloku – konteineru novietošanai.

Katru mehānisko filtra bloka nodalījumu ir iespējams nomainīt atsevišķi, neapstādinot ražošanu.


Pirmais etaps (nostādinātājs) – tauku, eļļu, cieto vielu un ražošanas procesā izšķīdušo atkritumu nodalīšanai paredzēts izgatavot un uzstādīt speciāli aprīkotu nostādinātāja bloku ar filtriem

Tie izgatavots nostādinātājs no integrētā polipropilēna PP-80 loksnēm, ar starpsienu un speciālu novadīšanas cauruli, kas nodrošina primāro piemaisījumu atdalīšanu(tauki, eļļas ) virspusē un nostādināšanu(cietās vielas) uztvērēja bloka apakšdaļā

Nostādinātāja darbības princips - Izejošie notekūdeņi nostādinātājā tiek pārsūknēti ar speciālu iegremdējamā sūkņa palīdzību , kur ienākošā caurule PVC 110 tiek iemontēta grīdas apakšējā daļā. Tas nepieciešams, lai ienākošie notekūdeņi pēc tam iztecētu cauri filtriem. Iepriekš minētie filtri izvēlēti, lai samazinātu caurplūstošo kanalizācijas ūdeņu intensitāti, līdz ar to piemaisījumi, tiek novadīti šajos filtros un daļēji nosēdīsies uz nostādinātāja iekšējās pamatnes (grīdas), kur apakšējā daļā grīda pamatne tiks izveidota konusa veidā , lai vienkāršāk un ātrāk caur izvadīšanas ventili tos varētu savākt un utilizēt. Pārplūdes caurules ir izvietotas virs filtriem ,aizplūstošā PVC 110 caurule ir iemontēta virs nostādinātāja pamatnes. Uzkrātie piemaisījumi ar speciāla sūkņa palīdzību tiek nosūknēti un utilizēti. Trīspakāpju nostādinātāja augšdaļa ir atverama, tādējādi ļaujot viegli izmazgāt un iztīrīt filtrus, kā arī utilizēt uzkrājušos piemaisījumus.

Otrais etaps (mehāniskais bloks ar filtriem) - izgatavošana un uzstādīšana notekūdeņu pastiprinātai attīrīšanai no tauku, eļļu, cieto vielu un ražošanas procesā izšķīdušo atkritumu piemaisījumiem

Mehāniskais bloks tiek izgatavots no integrēta PP-80 materiāla, kas iztur Latvijas klimatisko apstākļu temperatūras svārstības (no -50°C līdz +50°C). Mehāniskā bloka darba uzdevums ir nodrošināt aizejošo notekūdeņu kvalitāti tādu, lai tajos būtu pēc iespējas mazāk tauku, eļļas, cietās vielas (zivju asakas, kauli), dažādi citi ražošanas procesā veidojušies atkritumi (balasts). Efektīvu darbību nodrošinās filtri .

Mehāniskā bloka darbība ir sekojoša – notekūdeņiem ieplūstot mehāniskajā blokā, ieplūde filtros notiek pa filtru centriem. Vidējiem filtriem priekšā ir siena, kas neļauj piemaisījumiem uzreiz pacelties virspusē. Notekūdeņi no vidējā filtra ar speciāli izveidotu atveri ieplūst nākošo vidējo filtru centrā un vienmērīgi izplūst cauri tiem, rezultātā vidējos filtros tiek uztverti gan tauki un eļļas (kas nostājas ūdens līmeņa augšdaļā), gan arī cietās vielas (nosēžas uz bloka pamatnes). Izplūšanas atvere ir izveidota tā, lai ienākošie notekūdeņi izplūstu cauri vidējiem filtriem un caur speciāli regulējošu Dn 160 izplūdes izvadu aizplūst tālāk.


Trešais etaps (mehāniskais bloks ar filtriem) - izgatavošana un uzstādīšana notekūdeņu pilnvērtīgai attīrīšanai no tauku, eļļu, cieto vielu un ražošanas procesā izšķīdušo atkritumu un ķīmisko vielu piemaisījumiem

Tāpat kā iepriekšējais, arī šis mehāniskais bloks tiek izgatavots no integrēta PP-80 materiāla. Mehāniskā bloka darba uzdevums ir nodrošināt aizejošo notekūdeņu kvalitāti tādu, lai tajos būtu pēc iespējas mazāk tauku, eļļas, cietās vielas (zivju asakas, kauli), dažādi citi ražošanas procesā veidojušies atkritumi (balasts) un ķīmisko piemaisījumu. Efektīvu darbību nodrošina smalkie filtri.

Mehāniskā bloka darbība ir sekojoša – bloks papildina otrā etapa darbību, nodrošinot vēl kvalitatīvāku attīrīšanu. Notekūdeņiem ieplūstot mehāniskajā blokā, ieplūde filtros notiek filtriem pa vidu (pa Dn 160 cauruli). Filtri ir nodalīti ar starpsienu. Notekūdeņi no filtriem ar speciāli izveidotu atveri ieplūst nākošo filtru centrā un vienmērīgi izplūst cauri tiem. Rezultātā filtros atkal tiek uztverti gan tauki un eļļas, gan arī cietās vielas un ķīmiskie piemaisījumi. Izplūšanas atvere ir izveidota tā, lai ienākošie notekūdeņi izplūstu cauri filtriem un caur speciāli regulējošu Dn 160 izplūdes izvadu aizplūstu tālāk.

Arī šim mehāniskajam blokam augšdaļa ir atverama, lai būtu viegli piekļūt mehāniskiem filtriem un iztīrīt visu mehānisko bloku un nepieciešamos piemaisījumus utilizēt.

Mehānisko filtru izņemšana un mazgāšana nav darbietilpīgs process. Bloki ir izveidoti tā, lai būtu ērta piekļūšana filtriem


Ceturtais etaps - bioloģiskās attīrīšanas procesa iekārtas

Ienākošie notekūdeņi ceturtajā blokā ieplūst pa augšējo daļu caur speciāliem mehāniskiem vidējiem filtriem. Ienākošo notekūdeņu ieplūšana izveidota tā, lai tā vienmērīgi sadalītos pa bloka abām pusēm. Ceturtā bloka aerācijas abās kamerās ir iemontēti sīk burbuļu aeratori, ar speciālām Poliatrs membrānām, kas nodrošina skābekļa padevi bioloģiskam procesam. Skābekļa padeve tiek nodrošināta ar Hiblow 200 gaisa kompresora palīdzību. Pēc bioloģiskās attīrīšanas procesa attīrītie notekūdeņi izplūst cauri mehāniskiem filtriem, kas iemontēti blokā, lai nepieļautu izstrādājušos (beigto) bioloģisko dūņu masai nonākt attīrītā ūdens vidē.


Šajā blokā ieplūst jau daļēji attīrītie notekūdeņi, kur ar aero pulsatora palīdzību, bagātinot ar skābekli, notiek jau daļēji attīrītu notekūdeņu bioloģiskais process, pēc kura ūdens izplūst cauri smalkajiem filtriem. Jau ceturtajā blokā bioloģiskās dūņas spēj viegli attīrīt notekūdeņos atlikušās vielas, jo 85% no piesārņojuma ir novērsti pateicoties pirmajiem 3 blokiem


Piektais etaps(mehāniskais bloks ar filtriem) - izstrādāto bioloģisko dūņu un citu iespējamo piemaisījumu nostādinātājs.

Piektais bloks domāts, kā garants visiem iepriekšējiem blokiem, lai jebkādi iespējamie atlikušie piemaisījumi tiktu nostādināti un nenokļūtu attīrītā ūdens vidē. Piektais bloks arī izveidots ar apakšējā daļā izveidotu konusa grīdu un ārpusē iemontēti izlaišanas ventili, ar speciāli iemontētu šneka sūkni un laika releju cieto un nosēdušos vielu izvadīšanai no iekārtas (jebkuru iespējamo nosēdumu savākšanai un utilizēšanai). Ienākošie notekūdeņi piektajā blokā ieplūst pa augšējo daļu, kur izvietota speciāla starpsiena, aiz kuras iemontēts smalkais mehāniskais filtrs, kurā uzkrājas tie piemaisījumi, kas tikuši cauri pirmajiem 4 blokiem. Caur smalko filtru notekūdeņi izplūst bloka virspusē un ietek sestajā, smilšu filtru blokā.


Sestais etaps - smilšu infiltrācijas lauks


Notekūdeņi, kas iztecējuši cauri pirmajiem 5 blokiem jau ieguvuši ļoti augstu attīrīšanas pakāpi papildus tiek novadīti, sestajā blokā - speciāli izveidotā smilšu infiltrācijas laukā, lai nodrošinātu maksimāli augstus attīrītā ūdens rādītājus.

Sestā blokā infiltrācijas sistēma izkārtota tā, ka ieplūstošie notekūdeņi blokā ieplūst pa tās augšdaļu, plūst cauri trīs frakciju slāņiem; antracīta oļiem diametrs līdz 42 mm, otra kārta granīta mazgātie oļi līdz diametrs 16 mm, trešā kārta jūrmalas smiltis un izplūst ārā no iekārtas vietā, kuru norādījis klients.


Smilšu filtrs sastāv no 3 dažādas rupjības slāņiem (sākot no bloka apakšas):

 • Smiltis 300 mm biezā slānī, uz kurām tiek samontēta PVC drenāžas caurules ar deotekstalita filtru 92/80.

 • Virs smiltīm tiek izveidots 400 mm biezs slānis ar 16 mm skalotiem oļiem.

 • Pēc tam izveido 400 mm biezu skaloto oļu 42 mm slāni. Attīrītais ūdens iztekot cauri smilšu infiltrācijas laukam, tiek ievadīts attiecīgi tam paredzētā ūdens tilpnē vai novadgrāvī.


Iekārtas uzstādīšanas garantijas un citi noteikumi


Pirmsattīrīšanas iekārtu apkalpošanas garantija – 1 gads .

Apkalpošanas līgumā; atskaites Vides dienestiem, analīžu rezultāti, atskaites (kas saistītas ar iekārtas un izejošo notekūdeņu) apstrādi un attīrīšanas iekārtas darbību.

Pirmsattīrīšanas Iekārtas visu mehānisko detaļu un mehānismu garantijas laiks ievērojot ekspluatācijas noteikumus un bez ārējas iejaukšanās - 3 gadi.


Iekārtas tehnoloģija ir Patentēta Latvijā un sākta apstiprināšanas procedūra Starptautiskā Patentu Valdē un Eiropas Sertifikācijas institūcijās.


Bioloģiskās dūņas nav nepieciešams izvest un transportēt, jo teknoloģiskais process ir izveidots tā,

Ka uzņēmumama nestrādājot, arī ilgtermiņā līdz 6 mēnešiem, ir iespējams nodrošināt bioloģisko

Procesa nodrošināšanu bez notekūdeņu pieplūdes!


Atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem

Sistēmas Izmēri;

Garums -11 992 mm,

Platums -2 352 mm,

Augstums-2 690 mm.

Elektrības patēriņš (jauda kopējā);

7.2 kw

Līdz kādiem parametriem ir iespējams samazināt piesārņojumu;

Skatīt tabulā nr.2

Komplektācija (piemēram: viens jūras konteiners, akumulācijas tvertne utt.);

Visa informācija kopējā shēmā, akumulācijas tvertnes nav nepieciešamas,

Cik paliek pāri sausais atlikums uz tālāku izvešanu, vismaz aptuveni;

No 1 t apstrādātām zivīm, pēc diezgan precīziem aprēķiniem , paliek pāri

No 100 kg-180 kg zivju atkritumu,

Vadības automātika, cik maksā un vai ir nepieciešama;

Jā , vadības automātika ir vajadzīga, jo visa priekšattīrīšana un bioloģijas sistēma

Strādā automātiskā režīmā, bet tā ir vienkārša un nav dārga.


Kādi ir jāplāno apkopes darbi viena gada periodā;

Tas ir atkarīgs no sistemātiska darba režīma , notiek ieregulēšana un automātiska kontrole

Par visu sistēmu .Apkalpošanas izmaksas ir ļoti minimālas, precīzāk ir izrēķināt, kad iekārtas tehnoloģija nostrādājusi pilna mēneša ciklu.

Tehnoloģijas ilgmūžība, pēc kāda perioda būs nepieciešams veikt filtru tīrīšanu.;

Tas ir ļoti plašs jēdziens, var dot 10 gadus, var dot 100 gadus, kam tas vajadzīgs!

Izgatavotājs garantē pirmo gadu apkalpošanu un ieregulēšanu par brīvu, bez samaksas.

Periods, kādā jāveic filtru tīrīšana un kontrole ir atkarīga no sistēmas ieregulēšanas

Darba režīmā.

Provizoriskās tehnoloģijas izmaksas (pilns komplekts);

Visas izmaksas priekšattīrīšanas un bioloģiskām attīrīšanām katram klintam tiek piedāvāts atsevišķi, jo katram ir individuāla pieeja.


Piebilde;

Iekārtu iespējams izgatavot 4 mēnešu laikā, no līguma noslēgšanas brīža.

Kad ražošana noregulēta, jebkura lieluma , pēc m3d, iespējams izgatavot

1 mēneša laikā.