ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจ และผู้รับบริการการให้คำแนะนำ คำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านทาง QR Code ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
1. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการฯ
2. ผู้ไ้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ (เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 3. ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน / การบัญชีทั้งนี้ โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 25 กันยายน 2563