ประชาสัมพันธ์

กำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2562
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดห้วยตะโกวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนาวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านบางเลนวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4วันที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดน้อยวันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอนครชัยศรีวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดกลาง
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ตามหนังสือที่ ศธ 04059/ว 4508 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดห้วยตะโก 2. โรงเรียนบ้านลานแหลม 3. โรงเรียนวัดโคกเขมาโดยจะแจ้งกำหนดการเข้าตรวจให้ทราบอีกครั้ง
การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562เฉพาะเรื่อง "การชี้แจงการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน " โดย คุณวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ.