ข่าว/ประชาสัมพันธ์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดดอนยอ

วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดสรรเพชญ

วันจันทร์ที่ 12 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านฉาง

วันอังคารที่ 13 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดนราภิรมย์

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.พ. 2561 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ

วันศุกร์ที่ 23 ก.พ. 2561 โรงเรียนวัดผาสุการาม

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา

:) เกณฑ์ ฯ สำหรับใช้สรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา

:) สถานศึกษาใช้ประโยชน์ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี

ดาวน์โหลด

หมายเหตุ 1. สถานศึกษา ไม่ต้องจัดส่งการประเมินผลตามเกณฑ์ ฯ มาให้หน่วยตรวจสอบภายใน

2. หน่วยตรวจสอบภายในจะใช้เกณฑ์ ฯ นี้ ในการประเมินสถานศึกษา ตามแผนตรวจสอบประจำปี

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 8 ม.ค. 2561 โรงเรียนบ้านบางเตย

วันที่ 9 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า

วันที่ 18 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดลาดสะแก

วันที่ 19 ม.ค. 2561 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว

วันที่ 25 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ

วันที่ 26 ม.ค. 2561 โรงเรียนวัดมะเกลือ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันที่ 7 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

วันที่ 8 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดศีรษะทอง

วันที่ 20 ธ.ค. 2560 โรงเรียนคลองบางกระทึก

วันที่ 21 ธ.ค. 2560 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 โรงเรียนตลาดเจริญสุข

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กำหนดการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

วันที่ 6 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดรางกำหยาด

วันที่ 7 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดกลาง

วันที่ 9 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดงิ้วราย

วันที่ 16 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

วันที่ 17 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดท่าพูด

วันที่ 27 พ.ย. 2560 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

วันที่ 28 พ.ย. 2560 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนจัดส่งแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 / 2561 ให้หน่วยตรวจสอบภายในก่อนเข้าตรวจ 1 สัปดาห์

>> กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

หนังสือแจ้งเวียน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560