АДВОКАТ МАРИАН ИВАНОВ


СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯАДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
АДРЕС НА АДВОКАТСКА КАНТОРА: гр.София - Център, пощ.код: 1463, Община „Триадица“,

ул.“Цар Асен“ No 66-„Б“, вх.“А“, ет.1, офис-1

(кликнете върху адреса, за да бъдете пренасочени към "Google Maps" /Гугъл-Карти/)


*****


АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ провежда свободен прием на граждани (които към момента, не са негови клиенти) в адвокатската си кантора.

Срещите на граждани с АДВОКАТ ИВАНОВ в адвокатската му кантора (които към момента, не са негови клиенти), се осъществяват само с предварително записан час и/или с изрична покана за среща от страна на АДВОКАТ ИВАНОВ, изразяващи съгласието му за провеждане на такава.


ОКАЗВАНЕ НА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ОТ АДВОКАТ ИВАНОВ

* АДВОКАТ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО *

Размерът на възнаграждението за оказване на правна помощ от АДВОКАТ ИВАНОВ, се определя по свободно договаряне, съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, въз основа на писмен Договор за правна защита и съдействие с клиента, но не може да бъде по-малък от определения в НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ минимален размер за съответния вид помощ.

* * * * *


На осн. и съгл. Чл.2, ал.(6), изр.1 от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, заплащането на възнаграждението за оказване на правна помощ от АДВОКАТ ИВАНОВ, е АВАНСОВО и платимо в ПЪЛЕН РАЗМЕР - към датата на сключване на писмен Договор за правна защита и съдействие с клиента.

* * * * *


На осн. и съгл. Чл.38, ал.(1), т.3, пр.3-то от Закона за адвокатурата, АДВОКАТ ИВАНОВ оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие (по лична преценка), само и единствено на юристи: адвокати, нотариуси, ЧСИ (ДСИ), разследващи полицаи и магистрати (съдии, прокурори и следователи, членове на ВСС, инспектори в Инспектората към ВСС).

* * * * *


НЕ СЕ ДОПУСКА договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес. (Чл.17 от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

* * * * *


АДВОКАТ ИВАНОВ, е с права по Чл.24, ал.(2) от Закона за адвокатурата - за процесуално представителство и защита пред Върховния касационен съд и Върховния административен съд.ЗА - Чл.29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната АДВОКАТЪТ или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му сe ДЪЛЖИ СЪДЕЙСТВИЕ КАТО НА СЪДИЯ.


ЗА - Чл.33. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) Адвокатските книжа, досиета, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация СА НЕПРИКОСНОВЕНИ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕГЛЕЖДАНЕ, КОПИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗЗЕМВАНЕ.

(2) Кореспонденцията между адвоката и неговия клиент, без оглед на начина, по който се осъществява, включително по електронен път, НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРЕГЛЕЖДАНЕ, КОПИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ИЗЗЕМВАНЕ И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО.

(3) Разговорите между адвокат и негов клиент НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДСЛУШВАТ И ЗАПИСВАТ. ЕВЕНТУАЛНО НАПРАВЕНИТЕ ЗАПИСИ НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПОДЛЕЖАТ НА НЕЗАБАВНО УНИЩОЖАВАНЕ.

(4) АДВОКАТЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТВАН в процесуално качество относно: разговорите и кореспонденцията му с клиент; разговорите и кореспонденцията му с друг адвокат; делата на клиент; факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Алинеи 1 - 4 се прилагат и по отношение на адвоката от Европейския съюз, младши адвоката и адвокатския сътрудник.


ЗА - Чл.34. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) АДВОКАТЪТ или адвокатът от Европейския съюз ИМА ПРАВО ДА СЕ СРЕЩА НАСАМЕ С КЛИЕНТА СИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОГАТО ТОЙ Е ЗАДЪРЖАН ПОД СТРАЖА ИЛИ ЛИШЕН ОТ СВОБОДА.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩИТЕ АДВОКАТЪТ или адвокатът от Европейския съюз ИМА ПРАВО ДА ПРЕДАВА И ПОЛУЧАВА ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЛОТО, СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОИТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ПРОВЕРКА.

(3) РАЗГОВОРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩИТЕ НЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДСЛУШВАТ ИЛИ ЗАПИСВАТ, но срещите могат да бъдат наблюдавани.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) При свижданията адвокатът се легитимира само с адвокатска карта, а адвокатът от Европейския съюз - с адвокатска карта или удостоверение по чл. 19б, ал. 3.


ЗА - Чл.39. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от адвоката или от адвоката от Европейския съюз, могат да се внесат в банка по клиентска сметка. Клиентска сметка може да разкрива както адвокат или адвокат от Европейския съюз, така и адвокатско дружество. Сумите по клиентската сметка не са част от имуществото на адвоката и на адвоката от Европейския съюз или на адвокатското дружество и НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАПОРИРАНЕ.


ЗА - Чл.45. (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) АДВОКАТЪТ, както и адвокатът от Европейския съюз Е ДЛЪЖЕН ДА ПАЗИ ТАЙНАТА НА СВОЯ КЛИЕНТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) АДВОКАТЪТ, както и адвокатът от Европейския съюз НЯМА ПРАВО КАТО СВИДЕТЕЛ ДА РАЗКРИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА, които са му били поверени в качеството му на адвокат от негов клиент или от друг адвокат относно клиент.


НПК - Чл.121. (2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Свидетелят НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТВАН ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СА МУ БИЛИ ПОВЕРЕНИ КАТО ЗАЩИТНИК ИЛИ ПОВЕРЕНИК или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника.
ИНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р.БЪЛГАРИЯ

ЗА ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ОРГАНИТЕ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДВОКАТИ
ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ


Чл.56 от Конституцията, гарантира правото на всеки гражданин на адвокатска защита, когато са нарушени или застрашени правата му.

В този контекст, абсолютно навсякъде (без ограничения), гражданинът може да се явява с АДВОКАТ.

Това означава, че дори да няма фактическо или полицейско задържане, всяко лице, призовано или поканено да се яви където и да било, може да се яви с АДВОКАТ и да проведе разговора, срещата, разпита или което да е друго действие, подпомаган от защитника си.

При всеки контакт с органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и с физически или юридически лица (и не само), в каквото и да било качество, гражданите ИМАТ ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА и ограничаването на това право е противоконституционно!

ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ

(бланков формуляр - със Сер.№ на Софийска адвокатска колегия)
ЗАПОВЕД ЗА ЗАДЪРЖАНЕ ПО ЗМВР

(Срокът на задържането в тези случаи НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА!)


Ако задържаният не бъде обвинен по реда на НПК до изтичане на 24 часа от полицейското задържане, той трябва да бъде освободен!


ЗМВР - Чл.72. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 7 от 2019 г.)

(1) Полицейските органи могат да задържат лице:

1. за което има данни, че е извършило престъпление;

2. което след надлежно предупреждение съзнателно пречи на полицейски орган да изпълни задължението си по служба;

3. което показва тежки психични отклонения и с поведението си нарушава обществения ред или излага живота си или живота на други лица на явна опасност;

4. при невъзможност да се установи самоличността му в случаите и по начините, посочени в чл. 70;

5. което се е отклонило от изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или от местата, където е било задържано като обвиняем в изпълнение на разпореждане на орган на съдебната власт;

6. обявено за издирване с цел задържане, както и по искане на друга държава във връзка с неговата екстрадиция или в изпълнение на Европейска заповед за арест;

7. в други случаи, определени със закон.

(2) В случаите по ал. 1 лицето може да бъде настанено в помещение за настаняване на задържани лица и спрямо него могат да бъдат взети мерки за лична сигурност, ако поведението му и целите на задържането налагат това.

(3) Когато задържаното лице не владее български език, то незабавно се информира за основанията за задържането му на разбираем за него език.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Задържаното лице ИМА ПРАВО ДА ОБЖАЛВА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО ПРЕД РАЙОННИЯ СЪД по седалище на органа. СЪДЪТ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ЖАЛБАТА НЕЗАБАВНО, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) От момента на задържането си лицето ИМА ПРАВО НА ЗАЩИТНИК, като на задържания се разяснява и правото на отказ от защитник и последиците от него, както и правото му ДА ОТКАЖЕ ДА ДАВА ОБЯСНЕНИЯ, когато задържането е на основание ал. 1, т. 1.

(6) За задържането съответният орган е длъжен НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМИ ЛИЦЕ, ПОСОЧЕНО ОТ ЗАДЪРЖАНИЯ.

(7) Полицейските органи са длъжни НЕЗАБАВНО ДА ОСВОБОДЯТ ЛИЦЕТО, АКО ОСНОВАНИЕТО ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО Е ОТПАДНАЛО.

(8) Задържаните непълнолетни лица се настаняват в специални помещения отделно от задържаните пълнолетни лица.

(9) Редът за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и редът в тях се определят с инструкция, издадена от министъра на вътрешните работи.


ЗМВР - Чл.73. На лицето, задържано при условията на чл. 72, ал. 1, т. 1 - 4, не могат да му бъдат ограничавани други права освен правото на свободно придвижване. СРОКЪТ НА ЗАДЪРЖАНЕТО В ТЕЗИ СЛУЧАИ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 24 ЧАСА.

ЗМВР - Чл.74. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.; доп., бр. 7 от 2019 г.)

(1) За лицата по чл. 72, ал. 1 се издава писмена заповед за задържане.

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) името, длъжността и местоработата на полицейския орган, издал заповедта;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) ФАКТИЧЕСКИТЕ И ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО;

3. данни, индивидуализиращи задържаното лице;

4. ДАТАТА И ЧАСЪТ НА ЗАДЪРЖАНЕТО;

5. ограничаването на правата на лицето по чл. 73;

6. правото му:

а) ДА ОБЖАЛВА ПРЕД СЪДА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО;

б) НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО;

в) НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ;

г) НА ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ, С КОЕТО ДА СЪОБЩИ ЗА СВОЕТО ЗАДЪРЖАНЕ;

д) (доп. - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и по негово искане незабавно се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;

е) да ползва преводач, в случай че не разбира български език.

(3) Задържаното лице попълва ДЕКЛАРАЦИЯ, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТО С ПРАВАТА СИ, КАКТО И ЗА НАМЕРЕНИЕТО СИ ДА УПРАЖНИ ИЛИ ДА НЕ УПРАЖНИ ПРАВАТА СИ по ал. 2, т. 6, букви „б" - „е". Заповедта се подписва от полицейския орган и от задържаното лице.

(4) Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.

(5) Заповедта за задържане се вписва в специален регистър.

(6) КОПИЕ ОТ ЗАПОВЕДТА СЕ ВРЪЧВА НА ЗАДЪРЖАНОТО ЛИЦЕ СРЕЩУ ПОДПИС.

* * * * *


НПК - Чл. 64. (1) Мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство се взема от съответния първоинстанционен съд по искане на прокурора. (2) Явяването на обвиняемия пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови ЗАДЪРЖАНЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ ДО 72 ЧАСА за довеждането му пред съда. (3) Съдът незабавно разглежда делото еднолично в открито заседание с участието на прокурора, обвиняемия и неговия защитник.

* * * * *


Съгл. Чл.30, ал.(4) от Конституцията, ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО МУ ИЛИ ОТ ПРИВЛИЧАНЕТО МУ КАТО ОБВИНЯЕМ.

Според практиката на ЕСПЧ, ЕДНО ЛИЦЕ СЕ СЧИТА ЗА ЗАДЪРЖАНО, КОГАТО НЕГОВАТА СВОБОДА НА ПРИДВИЖВАНЕ Е ОГРАНИЧЕНА ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА НАПУСНЕ СВОБОДНО МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА.

По този начин е очертана, като напълно НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРАКТИКАТА, едно лице да бъде отведено /примерно/ сутринта "за оперативна беседа" в полицейско управление и едва вечерта да му бъде връчена заповед за задържане.

Нито едно процесуално-следствено действие с участието на задържано лице НЕ МОЖЕ да се осъществи БЕЗ АДВОКАТ!

Именно затова на лице, на което е връчена заповед за полицейско задържане по Закона за МВР, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УКАЗВА ПРАВОТО МУ ДА ПОЛЗВА АДВОКАТ ОТ МОМЕНТА НА ТОВА ЗАДЪРЖАНЕ. Като част от процедурата по задържането, ЛИЦЕТО ПОДПИСВА ДЕКЛАРАЦИЯ ДАЛИ ЖЕЛАЕ ИЛИ НЕ АДВОКАТ.

Ако Ви арестуват, имате право на връзка с адвокат от момента на Вашия арест. Тъй като от този момент имате и право на връзка с роднина или близък, можете да помолите и него да ангажира адвокат.
ОБВИНЯЕМ

ОБВИНЯЕМ е лицето, срещу което е повдигнато обвинение за извършено престъпление.

За ОБВИНЯЕМ, говорим във фазата на досъдебното производство /разследването/.


НПК - Чл. 55. (1) Обвиняемият има следните права:

да научи за какво престъпление е привлечен в това качество и въз основа на какви доказателства;

да дава или ДА ОТКАЖЕ ДА ДАВА ОБЯСНЕНИЯ по обвинението;

да се запознава с делото, включително и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения;

да представя доказателства;

да участва в наказателното производство;

да прави искания, бележки и възражения;

да се изказва последен;

да обжалва актовете, които накърняват неговите права и законни интереси,

и ДА ИМА ЗАЩИТНИК.

Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже от това право.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Обвиняемият има право да му бъде предоставена обща информация, улесняваща неговия избор на защитник.

ТОЙ ИМА ПРАВО СВОБОДНО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТНИКА СИ,

ДА СЕ СРЕЩА НАСАМЕ С НЕГО,

ДА ПОЛУЧАВА СЪВЕТИ И ДРУГА ПРАВНА ПОМОЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАЗПИТА И НА ВСЯКО ДРУГО ПРОЦЕСУАЛНО ДЕЙСТВИЕ С УЧАСТИЕ НА ОБВИНЯЕМИЯ.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) Подсъдимият има право и на последна дума.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 7 от 2019 г.) ОБВИНЯЕМ, КОЙТО НЕ ВЛАДЕЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИМА ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД в наказателното производство на разбираем за него език.

На обвиняемия се предоставя писмен превод на постановлението за привличане на обвиняем,

на определенията на съда за вземане на мярка за неотклонение,

на обвинителния акт,

на постановената присъда,

на решението на въззивната инстанция и

на решението на касационната инстанция.

Обвиняемият има право да откаже писмен превод по реда на този кодекс, когато има защитник и не се нарушават процесуалните му права.

НПК - Чл. 97. (1) ЗАЩИТНИКЪТ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ЛИЦЕТО ИЛИ НА ПРИВЛИЧАНЕТО МУ В КАЧЕСТВОТО НА ОБВИНЯЕМ. (2) ОРГАНЪТ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ДЛЪЖЕН ДА РАЗЯСНИ НА ОБВИНЯЕМИЯ, ЧЕ ИМА ПРАВО НА ЗАЩИТНИК, И МУ ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТ НЕЗАБАВНО ДА СЕ СВЪРЖЕ С НЕГО. Той НЕ МОЖЕ да извършва никакви действия по разследването и други процесуални действия с участието на обвиняемия, ДОКАТО НЕ ИЗПЪЛНИ ТОВА СИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

НПК - Чл. 99. (1) Защитникът има следните права: ДА СЕ СРЕЩА НАСАМЕ С ОБВИНЯЕМИЯ; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват правата и законните интереси на обвиняемия. Защитникът има право да участва във всички действия по разследването с участие на обвиняемия, като неявяването му не възпрепятства тяхното извършване. (2) Участието на защитника не е пречка обвиняемият да упражнява лично правата си по чл. 55.

НПК - Чл. 103. (1) Тежестта да се докаже обвинението по дела от общ характер лежи върху прокурора и разследващите органи, а по дела, образувани по тъжба на пострадалия - върху частния тъжител. (2) ОБВИНЯЕМИЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ДОКАЗВА, ЧЕ Е НЕВИНЕН. (3) НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРАВЯТ ИЗВОДИ ВЪВ ВРЕДА НА ОБВИНЯЕМИЯ, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ НЕ Е ДАЛ ИЛИ ОТКАЗВА ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЯ ИЛИ НЕ Е ДОКАЗАЛ ВЪЗРАЖЕНИЯТА СИ.

НПК - Чл. 115. (1) Обвиняемият дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния орган. (2) ОБВИНЯЕМИЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТВАН ПО ДЕЛЕГАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, освен в случаите, когато се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина. (3) Обвиняемият може да дава обяснения във всеки момент на разследването и на съдебното следствие. (4) ОБВИНЯЕМИЯТ ИМА ПРАВО ДА ОТКАЖЕ ДА ДАВА ОБЯСНЕНИЯ.

НПК - Чл. 138. (1) РАЗПИТЪТ НА ОБВИНЯЕМИЯ СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕЗ ДЕНЯ, ОСВЕН КОГАТО НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ. (2) Преди разпита съответният орган установява самоличността на обвиняемия. (3) Разпитът на обвиняемия започва със запитване разбира ли обвинението, след което СЕ ПОКАНВА ДА ИЗЛОЖИ, АКО ЖЕЛАЕ, във форма на свободен разказ всичко, което знае по делото. (4) На обвиняемия могат да се поставят въпроси за допълване на неговите обяснения или за отстраняване на непълноти, неясноти или противоречия. (5) Въпросите трябва да бъдат ясни, конкретни и свързани с обстоятелствата по делото. Те не трябва да подсказват отговори или да подвеждат към определен отговор. (6) Когато са привлечени няколко обвиняеми, разследващият орган ги разпитва поотделно. (7) ОБВИНЯЕМИЯТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТАН ПО ДЕЛЕГАЦИЯ ИЛИ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СЕ НАМИРА ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СТРАНАТА И ТОВА НЯМА ДА ПОПРЕЧИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА.

* * * * *


Съгл. Чл.30, ал.(4) от Конституцията, ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА АДВОКАТСКА ЗАЩИТА ОТ МОМЕНТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО МУ ИЛИ ОТ ПРИВЛИЧАНЕТО МУ КАТО ОБВИНЯЕМ.

Според практиката на ЕСПЧ, ЕДНО ЛИЦЕ СЕ СЧИТА ЗА ЗАДЪРЖАНО, КОГАТО НЕГОВАТА СВОБОДА НА ПРИДВИЖВАНЕ Е ОГРАНИЧЕНА ПО ТАКЪВ НАЧИН, ЧЕ ТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА НАПУСНЕ СВОБОДНО МЯСТОТО, КЪДЕТО СЕ НАМИРА.

По този начин е очертана, като напълно НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПРАКТИКАТА, едно лице да бъде отведено /примерно/ сутринта "за оперативна беседа" в полицейско управление и едва вечерта да му бъде връчена заповед за задържане.

Нито едно процесуално-следствено действие с участието на задържано лице НЕ МОЖЕ да се осъществи БЕЗ АДВОКАТ!

Именно затова на лице, на което е връчена заповед за полицейско задържане по Закона за МВР, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ УКАЗВА ПРАВОТО МУ ДА ПОЛЗВА АДВОКАТ ОТ МОМЕНТА НА ТОВА ЗАДЪРЖАНЕ. Като част от процедурата по задържането, ЛИЦЕТО ПОДПИСВА ДЕКЛАРАЦИЯ ДАЛИ ЖЕЛАЕ ИЛИ НЕ АДВОКАТ.

Ако Ви арестуват, имате право на връзка с адвокат от момента на Вашия арест. Тъй като от този момент имате и право на връзка с роднина или близък, можете да помолите и него да ангажира адвокат.

ПОДСЪДИМ

В съдебното производство /когато имаме обвинителен акт, който е внесен в съда/ говорим за ПОДСЪДИМ.


Минало е досъдебното производство, ОБВИНЯЕМИЯТ е бил разпитан, събрани са необходимите доказателства /разпит на свидетели, изземване на веществени доказателства и др./. Наблюдаващият прокурор, след предявяване на разследването, преценява че са налице достатъчно доказателства, за да повдигне обвинение. Въз основа на обвинителния акт, се образува наказателно дело от общ характер /НОХД/, което се разглежда в съдебно заседание. Насрочва се дата за дело и се изпраща призовка на ПОДСЪДИМИЯ, както и на евентуалните свидетели по делото.

Права на ПОДСЪДИМИЯ в съдебното заседание, по образуваното и разглеждано от съда дело:

 • да ползва адвокатска защита;

 • да се запознае със съдържанието на обвинителния акт;

 • да се явява на насрочените съдебни заседания заедно с упълномощения от него адвокат;

 • да обжалва и да иска отмяната или промяната на наложена му мярка за неотклонение /вкл. забрана за напускане пределите на страната, забрана да доближава даден пострадал, отстраняване от длъжност и т.н./;

 • да даде показания или ако прецени, да откаже да дава показания;

 • да прави искания за събиране на нови доказателства;

 • да задава въпроси на назначените по делото вещи лица, както и на призованите и явилите се по делото свидетели;

 • да иска думата от съдията по всяко време на съдебното заседание;

 • право на последна дума /в момента, преди прочитане на присъдата/;

 • право да обжалва решението на съда;


Като подсъдим сте невинен, до доказване на противното. Организирането на защитата на подсъдимия е процес, който изисква внимателно проучване на всички детайли по делото. Предварителната подготовка е от изключителна важност. Много често, малки на пръв поглед факти, могат да се окажат решаващи, стига да се представени по надлежния начин и в точното време. А понякога една дума, казана в повече или не на място, може да има негативни и дори фатални последици.


НПК - Чл. 269. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) По дела с обвинение за ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПРИСЪСТВИЕТО на подсъдимия в съдебно заседание е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. (2) Съдът може да разпореди подсъдимият да се яви И по дела, по които присъствието му не е задължително, когато това е необходимо за разкриване на обективната истина. (3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Когато това няма да попречи за разкриване на обективната истина, делото може да бъде разгледано В ОТСЪСТВИЕ НА ПОДСЪДИМИЯ, ако:

1. не е намерен на посочения от него адрес или е променил същия, без да уведоми съответния орган;

2. местоживеенето му в страната не е известно и след щателно издирване не е установено;

3. (нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) редовно е призован, не е посочил уважителни причини за неявяването си и е изпълнена процедурата по чл. 247б, ал. 1;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) се намира извън пределите на Република България И: а) местоживеенето му не е известно; б) не може да бъде призован по други причини; в) е редовно призован и не е посочил уважителни причини за неявяването си.СЪДЕБНА ПРАКТИКА:


Саморъчното обяснение, след като не е потвърдено в извършения по реда на НПК разпит на подсъдимия, не може да се цени като годно доказателствено средство.

Не могат да се приемат като годно доказателствено средство показанията на оперативен работник, пред когото е заявено извънпроцесуално "самопризнание" от обвиняем или подсъдим.

(Решение № 361 /08.07.2003г. по НД № 123/2003г., III-НО на ВКС).


* * * * *


Сътресението на мозъка представлява разстройство на здравето, временно опасно за живота [по смисъла на Чл.129, ал.(2) от НК], ако е довело до изпадане в състояние на безсъзнание, макар и за кратко време.

(Т.13 от задължителните указания на Постановление № 3 /27.09.1979г. на Пленум на ВС).


* * * * *


Критерият за разграничаване на изпълнителните деяния "СЪХРАНЯВАНЕ" и "ДЪРЖАНЕ" на наркотично вещество се състои в това, че за да е налице формата "СЪХРАНЕНИЕ" е нужно да са полагани грижи за опазване, смесване, разхищение или промяна в състава на това вещество, а не само да се установи фактическа власт. Докато при изпълнителното деяние "ДЪРЖАНЕ", с установяването на фактическата власт върху наркотичното вещество, субектът на престъплението продължава да го държи във вида, в който го е придобил. (Чл.354а, ал.(1) от НК)

РЕШЕНИЕ /02.07.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 233/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /05.02.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 374|/2002 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /06.01.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 302/2002 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /06.06.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 150/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /06.11.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 369/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /06.11.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 415/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /07.05.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 85/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /08.10.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО Н. Д. № 285/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /13.03.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 16/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /13.03.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 518/2002 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ /13.10.2003 Г. ПО ВЪЗЗИВНО НОХД № 333/2003 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ


* * * * *

Основен принцип в наказателното правораздаване е, че за всяко престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му. Правилността на предложената от прокурора с обвинителния акт правна квалификация не е въпрос, който може да бъде оспорен от съдията-докладчик по реда на Чл.241, ал.(2) във вр. с Чл.246, ал.(2) от НПК.

(РЕШЕНИЕ № 330 /23.05.2002 Г. ПО НОХД № 203/2002 Г., I-НО на ВКС)

(С едно пояснение - делото се връща на прокурора на друго правно основание, но не и от съдията-докладчик в закрито съдебно заседание.)


* * * * *


Показания, основани на думи, чути от други лица, трябва да бъдат потвърдени от обективни доказателства.

(Решение № 106 /04.09.2017 г. по НД № 540 /2016 г. на ВКС, 2-ро НО)


* * * * *


Действащият НПК не предвижда хипотезата на свидетелстване по „слухове” / в такъв смисъл могат да се интерпретират твърденията на част от свидетелите, които са „чули” определена информация /. В посочената хипотеза, „чутите” сведения имат характер на предположение, а не на доказан факт. Друго е положението при производните доказателства, при които е налице позоваване на определен източник / пряко доказателство /. Такъв е случаят, когато определено лице споделя информация с друго лице.

(Решение № 104 /01.06.2016 г. по НД № 283 /2016 г. на ВКС, 1-во НО)


* * * * *


Със свидетелски показания не могат да се изясняват факти, които не са възприети от свидетеля.

(Решение № 439 /22.12.2015 г. по НД № 1295 /2015г. на ВКС, 1-во НО)


* * * * *


Качеството на свидетел неизменно се свързва със способността на разпитваното лице да възприема правилно заобикалящата го действителност, да запаметява, а след това и да възпроизвежда своите възприятия за нея.

Решение № 330 /15.10.2015 г. по НД № 1119 /2015г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


Установяването на факти е дейност, строго индивидуална за всеки субект. Освен от добросъвестността и желанието за съдействие на компетентните органи при разкриване на обективната истина в процеса, тя се влияе от множество други обективни фактори- възраст, състоянието на даващия обяснения или показания при извършване на престъпление, наблюдателност, умение за точно възпроизвеждане, интелектуални възможности, и не на последно място волева устойчивост, изразяваща се във възможността да се запамети и възпроизведе възприетото, включително при условията на по-нестандартна ситуация, каквато се явява разпита пред разследващия и съда.

(Решение № 506 /20.11.2012 г. по НД № 1652 /2012г. на ВКС)


* * * * *


Снемането на обяснения от задържано лице, по отношение на което има данни и съмнение да е съпричастно към извършено престъпление, с цел получаване на информация за начало и насоки на разследването и за разработване на следствени версии, не е доказателствено средство по смисъла на НПК, а полицейските служители не са разследващи органи, така че те нямат никакво процесуално качество в досъдебната фаза на процеса.

(Решение № 384 /22.12.2014 г. по НД № 1103 /2014г. на ВКС)


* * * * *


Свидетелите имат право на индивидуална преценка дали да се възползват от правото си частично да не отговарят на определени въпроси, на което право кореспондира задължението на органа, извършващ разпита да разясни тази възможност. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на процесуалните правила, но то не може да бъде формално основание за връщане на делото, нито основание гласните доказателствени средства да не бъдат кредитирани.

(Решение № 114 /02.07.2018 г. по НД № 497 /2018 г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


След като не са упражнили правото си и са приели да свидетелстват, лицата, които имат законно основание да не свидетелстват, не могат да се откажат от свидетелстване и да елиминират дадените вече показания в процеса, както и да оттеглят пред втората инстанция същите.

(Решение № 112 /25.03.1985 г. по НД № 99 / 1985г., ВКС, 2-ро НО)


* * * * *


Органът на разследването може, но не е длъжен да осъществи привличането на лицето в качеството на обвиняем още с първото, респ. с първите действия по разследване.

(Решение № 478 /24.01.2015 г. по НД № 1524 /2014 г. на ВКС)


* * * * *


Суверенно право на разследващите органи и на прокурора е да преценят какъв да бъде кръгът от привлечените към наказателна отговорност лица за конкретното деяние, съучастието и формите му, видът и броят на повдигнатите обвинения за престъпления и спрямо кои лица да бъдат повдигнати.

(Решение № 36 /22.01.2013 г. по НД № 1820/2012 г. на ВКС)


* * * * *


Институтът разпитът на свидетел пред съдия на досъдебното производство осигурява обективното свидетелстване на лицето, като предотвратява опасността върху него да се оказва неправомерно въздействие, включително и чрез обезпечаването на присъствието на обвиняемия при провеждането му /когато по делото има привлечено лице в качеството на обвиняем /.

(Решение № 103 /19.10.2020 г. по НД № 421 /2020 г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


Законодателят е предвидил задължение за органа на досъдебното производство да осигури възможност на обвиняемия и на неговия защитник, ако има такъв, да участват при провеждане на разпита на свидетеля пред съдия. Право на последните е дали да се възползват от тази възможност или не, като елемент от правото на защита на обвиняемия. Участието им обаче е обвързано с предявеното на последния конкретно обвинение и когато разпит на свидетел пред съдия се провежда за установяване на обстоятелства, за които няма предявено обвинение, то неуведомяването нему и неговия защитник за провеждането на това следствено действие не може да се приеме за процесуално нарушение на някое от правата му.

(Решение № 291 /23.02.2018 г. по НД № 1048 /2017 г. на ВКС, 1-во НО)


* * * * *


При действията по разследването, обвиняемия взема участие, при извършване на тези, които не могат да се проведат без него. Такъв би бил случая на провеждане на очна ставка по чл. 143, ал. 1 от НПК, в която обвиняемия участва. В останалите случаи, когато разпоредбите на закона не предвиждат участие на обвиняемия и на неговия защитник при извършване на съответните действия по разследването, органът на досъдебното производство може да им разреши да присъстват (чл. 224 от НПК).

(Решение № 87 /06.06.2016 г. по НД № 288 /2016 г. на ВКС, 1-во НО)


* * * * *


Непредявяването на веществените доказателства в този момент [при предявяване на разследването] обаче не може да бъде ценено като непоправимо нарушение на процесуалните права на обвиняемия и неговия защитиник, поради обстоятелството, че в съдебната фаза на процеса, която според НПК е централна, се събират и проверяват всички доказателства.

(Решение № 247 /04.08.2015 г. по НД № 542 / 2015 г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


Когато прокурорът приеме, че деянието не е извършено или не съставлява престъпление (чл. 243, ал. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 НПК), или че не е доказано (чл. 243, ал. 1, т. 2 НПК), прекратява наказателното производство. В последната хипотеза преценката е фактическа; деянието е съставомерно, но основанието за прекратяване е необоснованост на валидно повдигнато и предявено обвинение, което не е подкрепено от събраните по делото доказателства.

(Решение № 47 /27.07.2020 г. по ГД № 4194 / 2019 г. на ВКС, 4-то ГО)


* * * * *


Нормата на Чл.198 от НК не изисква вещите, предмет на грабежа, да бъдат собственост на лицето, от чието владение те са отнети. Това лице може да бъде не само собственик, но и владелец или държател на веща. В този смисъл вещта е „чужда“ по отношение на дееца, не само когато лицето, от което се отнема, е неин собственик, но и когато той е владелец или държател.

(Решение № 120 /23.10.2020 г. по НД № 393/2020 г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


Съдът винаги е длъжен да проведе тайно съвещание, на което да обсъди въпросите, чието разрешение предоставя със съдебния си акт. Когато е необходимо да бъде постановена първоинстанционна или въззивна присъда, както и въззивно или касационно решение по жалба или протест, или решение по възобновяване на наказателни дела, оттеглянето на тайно съвещание е абсолютно задължително. Касационните решения и решенията по възобновяване на наказателни дела не е необходимо да се постановяват и обявяват веднага на страните, поради което тайното съвещание не се провежда незабавно след приключване на съдебните прения по всяко наказателно производство за разлика от присъдите и решенията на първоинстанционните и на въззивните съдилища, и за актовете по чл. 354, ал. 5 от НПК. Ако съдебен състав не се оттегли физически от съдебната зала и не проведе тайно съвещание за постановяване на съдебния акт, който да прочете веднага след приключване на съдебните прения, това е съществено нарушение на процесуалните правила.

Допустимо е, съдията-докладчик от въззивния съдебен състав да подготви предварително проект на диспозитив на нова присъда, в случай че останалите членове от съдебния състав решат по време на тайното съвещание да приключат делото с упражняване на правомощията по Чл.336 от НПК. Съдията-докладчик не може да бъде упрекнат, че се е запознал с делото и е подготвил част от дължимите за производството действия предварително, с оглед пестене на време, защото крайното решение се взема от целия съдебен състав на етапа на провеждане на тайното съвещание, след което съдът постановява съдебния си акт. Поначало тайното съвещание не е ограничено със срок. То се провежда толкова време, колкото е необходимо на членовете на съда да постигнат съгласие по всички въпроси относно предмета на делото. Кратката продължителност на съдебното заседание по наказателно дело не е индиция за формалното упражняване на правомощията на съдебния състав, за необективна преценката на фактите и доказателствата по делото или неправилно изграждане на вътрешното съдийско убеждение, след като постановеният от съда акт е правилен и законосъобразен.

(Решение № 144 /25.11.2020 г. по НД № 798 / 2020г. на ВКС, 2-ро НО)


* * * * *


Специфичните посегателства при престъпленията против правосъдието засягат правилното осъществяване на правосъдната дейност. Те са типично умишлени. Депозирането на неистински показания е резултат от целенасочена волева дейност на свидетеля, осъществена с намерение за осуетяване разкриването на обективната истина. Релевантна за отговорността му по чл. 290, ал. 1 от НК е липсата на съответствие между действителната (истинната) информация, с която е разполагал, и тази, която е заявил пред разследващия орган. При лъжесвидетелстването деецът „съзнателно“ потвърждава неистина или премълчава истина, т. е. съзнава общественоопасния характер на извършеното с оглед недопустимото засягане на обществените отношения, свързани с дейността на компетентните държавни органи, предвижда общественоопасните последици – възпрепятстването на правосъдната дейност и иска, цели тъкмо това.

(Решение № 37 /18.12.2020 г. по НД № 44 / 2020 г. на ВКС, 2-ро НО)


* * * * *


Практиката за използване като доказателство в процеса на преразказани от полицейски служители признания на заподозряно/обвиняемо лице, при проведени с тях беседи, в условията на арест или задържане, без надлежно уведомяване и осигуряване на правото им да ползват адвокатска защита и да не дават уличаващи ги обяснения, които могат да бъдат използвани за осъждането им, следва да бъде прекратена. В случай на приложение на тази практика, като компенсаторна индивидуална мярка следва да се предприемат и конкретни действия за поправяне на този процесуален порок чрез изключване на въпросните признания от доказателствения материал като недопустими. Недопустимо е използването в наказателния процес на подобна информация, събрана от органите на МВР по време на беседи. С оглед на това, организирането на беседи, разговори, в писмена или устна форма, подписани лично от съответните лица или не, провеждани от полицейски служители по ЗМВР, могат да имат само оперативно значение, с цел разработване на версии и тяхната проверка. Те нямат процесуална стойност и направените изявления от лицата не могат да се включват в доказателствения материал. Още по-малко е възможно това да бъде вършено чрез възпроизвеждането им от съответните полицейски служители, които са ги чули или записали. В НПК ясно са очертани правилата за това по какъв начин се установяват доказателствата в процеса, включително признания и кой е компетентният орган, пред който това може да бъде сторено. Съвсем ясно е и, че не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и реда на НПК. Опитът за заобикаляне на процесуалния регламент индицира за неглижиране на основни процесуални права и има потенциала да доведе до безвъзвратно накърняване на цялостната справедливост на процеса, за което съдилищата следва да са особено бдителни.

(Решение № 202 /01.09.2020 г. по НД № 712 / 2019 г. на ВКС, 2-ро НО)


* * * * *

ЗАБРАНА ЗА НАПУСКАНЕ НА ПРЕДЕЛИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ


НПК - Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; доп., бр. 60 от 2012 г., в сила от 08.09.2012 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.) В досъдебното производство, когато ОБВИНЯЕМИЯТ Е ПРИВЛЕЧЕН ЗА ТЕЖКО УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ЗА ДРУГО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, С КОЕТО Е ПРИЧИНЕНА СМЪРТ, прокурорът може да забрани на обвиняемия да напуска пределите на Република България, освен с негово разрешение. За наложената забрана незабавно се уведомяват компетентните структури на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила съгласно параграф 34 от ЗИД на НПК) Когато забраната по ал. 1 е потвърдена или наложена в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за българските лични документи и му се издават заместващи документи по ред, предвиден в закон.

3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Прокурорът се произнася в тридневен срок по искането на обвиняемия или неговия защитник за разрешение по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Отказът на прокурора подлежи на обжалване пред съответния първоинстанционен съд.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание и се произнася с определение, с което потвърждава отказа на прокурора или разрешава на обвиняемия да напусне пределите на Република България за определен срок. Определението е окончателно.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) По реда на ал. 5 по искане на обвиняемия или неговия защитник съдът може да отмени забраната по ал. 1, ако не съществува опасност обвиняемият да се укрие извън страната.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г.) В съдебното производство правомощията по ал. 1 и 6 се осъществяват от съда, който разглежда делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.


НПК - Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) КОГАТО ОБВИНЯЕМИЯТ НАРУШИ МЯРКАТА ПО ЧЛ. 67 ИЛИ ЗАБРАНАТА ПО ЧЛ. 68, МУ СЕ ВЗЕМА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНАТА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ СЕ ИЗМЕНЯ В ПО-ТЕЖКА по реда, предвиден в този кодекс.


ЗБЛД - Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз ; изм. бр. 32 от 2011 г. с РЕШЕНИЕ № 2 от 31.03.2011 г. на КС на РБ по к. д. № 2/2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА НАПУСКАНЕ НА СТРАНАТА НА:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) лица, за които ИМА ДАННИ, че с пътуването си ЗАСТРАШАВАТ СИГУРНОСТТА ИЛИ ИНТЕРЕСИТЕ на Република България или че ИЗВЪРШВАТ, ПОДБУЖДАТ, УЧАСТВАТ В ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПОДПОМАГАНЕ ИЛИ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ;

2. (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г.; изм., бр. 101 от 2016 г., в сила от 20.12.2016 г.) лица, за които ИМА ДАННИ, че с пътуването си ЗАСТРАШАВАТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, представляваща държавна тайна на Република България;

3. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., в сила от 29.04.2006 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) лица, ОСЪДЕНИ НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДО ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАЛОЖЕНОТО ИМ НАКАЗАНИЕ, освен в случаите по чл. 66 и 70 от Наказателния кодекс;


ЗБЛД - Чл. 76. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) МОЖЕ ДА НЕ СЕ РАЗРЕШИ напускане на страната на:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) лица, по отношение на които е ПОВДИГНАТО ОБВИНЕНИЕ ЗА УМИШЛЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР, за което се предвижда ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ДО ПЕТ ГОДИНИ, и на ОСЪДЕНИ ЗА ТАКИВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, до изтърпяване на наложеното им наказание;

9. (Нова - ДВ, бр. 67 от 1999 г.; доп., бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; доп., бр. 82 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ И ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ лица, които НЯМАТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА от своите родители, настойници, попечители. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на чл. 127а от Семейния кодекс.


ЗБЛД - Чл. 76а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2005 г., в сила от 31.10.2005 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) НЕ СЕ РАЗРЕШАВА напускане на страната, не се издават паспорти и заместващи ги документи, а издадените се отнемат на НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИЦА, за които са постъпили ДАННИ от български или чужд компетентен орган, че са били ВЪВЛЕЧЕНИ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 11 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.

(2) Мерките по ал. 1 са с цел закрила на детето и се прилагат за срок до две години от издаване на заповедта за прилагането им.

(3) По изключение, при доказани здравословни причини или други нетърпящи отлагане случаи, мерките по ал. 1 не се прилагат.

(4) Министърът на вътрешните работи, председателят на Държавната агенция за закрила на детето и министърът на външните работи издават съвместна инструкция за прилагането на мерките по ал. 1.СВИДЕТЕЛ


НПК - Чл. 118. (2) Лицата, които са извършвали действия по разследването и съдебни следствени действия, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СВИДЕТЕЛИ, включително и когато протоколите за извършените от тях действия не са изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс. (3) НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СВИДЕТЕЛИ И ЛИЦАТА, КОИТО ПОРАДИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ не са способни да възприемат правилно фактите, имащи значение за делото, или да дават достоверни показания за тях.

НПК - Чл. 119. Съпругът, възходящите, низходящите, братята и сестрите на обвиняемия и лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, МОГАТ ДА ОТКАЖАТ ДА СВИДЕТЕЛСТВАТ.

НПК - Чл. 120. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Свидетелят е длъжен: да се яви пред съответния орган, когато бъде призован; да изложи всичко, което знае по делото, и да отговаря на поставените му въпроси, както и да остане на разположение на органа, който го е призовал, докато това е необходимо. (2) СВИДЕТЕЛ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЯВИ ПОРАДИ БОЛЕСТ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТ, МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТАН ТАМ, КЪДЕТО СЕ НАМИРА. (3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Свидетел, който не се яви на определеното място и време да даде показания, се наказва с глоба до триста лева и се довежда принудително за разпит по реда на чл. 71. Ако свидетелят посочи уважителни причини за неявяването си, глобата и принудителното довеждане се отменят. (4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) СВИДЕТЕЛ, КОЙТО ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 119 И ЧЛ. 121 ОТКАЖЕ ДА СВИДЕТЕЛСТВА, СЕ НАКАЗВА С ГЛОБА ДО ХИЛЯДА ЛЕВА.

НПК - Чл. 139. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) РАЗПИТ НА СВИДЕТЕЛ ИЗВЪН СТРАНАТА може да се извърши и ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ТЕЛЕФОННА КОНФЕРЕНЦИЯ в съответствие с разпоредбите на този кодекс. (8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Разпит на свидетел, намиращ се в страната, чрез ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ТЕЛЕФОННА КОНФЕРЕНЦИЯ може да се извърши в съдебното производство, а в досъдебното производство - при условията и по реда на чл. 223.

НПК - Чл. 223. (1) Когато съществува ОПАСНОСТ СВИДЕТЕЛЯТ ДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЯВИ ПРЕД СЪДА ПОРАДИ ТЕЖКА БОЛЕСТ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ОТСЪСТВИЕ ОТ СТРАНАТА ИЛИ ПО ДРУГИ ПРИЧИНИ, КОИТО ПРАВЯТ НЕВЪЗМОЖНО ЯВЯВАНЕТО МУ В СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ, а също и когато Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАКРЕПЯТ ПОКАЗАНИЯ НА СВИДЕТЕЛ, КОИТО СА ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ОБЕКТИВНАТА ИСТИНА, разпитът се извършва пред съдия от съответния първоинстанционен съд или от първоинстанционния съд, в района на който се извършва действието. В този случай делото не се предоставя на съдията.

Когато свидетелствате, е важно да се гарантира Вашата сигурност. Ако има опасност за живота или здравето Ви, поради свидетелските Ви показания, държавата е длъжна да Ви защити и да Ви предпази от всяка опасност. В този случай имате право да поискате защита и специална защита. Ако не сте защитени и в резултат на това Вие или други хора, близки до Вас, сте атакувани поради Вашите показания, това може в зависимост от обстоятелствата, да наруши Вашето или тяхното право на живот.

НПК - Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., в сила от 09.04.2014 г.; изм., бр. 44 от 2018 г.)(1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2018 г.) Прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения. (5) НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНИЯ СВИДЕТЕЛ имат съответните органи на досъдебното производство и съдът, а ЗАЩИТНИКЪТ И ПОВЕРЕНИКЪТ - ако свидетелят е посочен от тях.

НПК - Чл. 139. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Преди разпита се установява самоличността на свидетеля и в какви отношения се намира с обвиняемия и с другите участници в производството. В случаите по чл. 141 и 141а В ПРОТОКОЛА СЕ ВПИСВА ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯТ НОМЕР НА СВИДЕТЕЛЯ ВМЕСТО ДАННИТЕ ЗА САМОЛИЧНОСТТА. (10) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Разпит на свидетел със специфични нужди от защита СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА КОНТАКТ С ОБВИНЯЕМИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ИЛИ ТЕЛЕФОННА КОНФЕРЕНЦИЯ, в съответствие с разпоредбите на този кодекс.

Вашият личен живот трябва да бъде защитен по време на наказателното производство. Снимки, видео-материали или какъвто и да е друг запис с Вас, направен по време на разследването, не могат да бъдат публикувани в медиите без Ваше разрешение. Тези материали могат да бъдат публикувани, само ако са необходими за разкриване на престъплението. Публикуването на тези материали, без разрешението Ви и без основание, може да доведе до нарушаване на правото Ви на личен живот. Съществуват редица начини, по които можете да се подадете жалба срещу евентуално нарушение на човешките Ви права по време на наказателното производство. Има отделни процедури за оплаквания по време на досъдебната фаза и след това по време на съдебната фаза. Тези процедури за жалби са създадени, за да предотвратяват ефективно нарушаването на правата. Ако не сте ги използвали, няма да можете да се оплачете пред международни институции за правата на човека. Ако сте използвали процедурите за подаване на жалба, но нарушението на Вашите права не е било поправено по време на съдебния процес, Вие можете да се обърнете към националните и международните институции за защита на правата на човека, за да установят дали са нарушени Вашите права и да получите обезщетение.

* * * * *


ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРИ КОИТО ,СВИДЕТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ДАВА ПОКАЗАНИЯ:


НПК - Чл. 121. (1) Свидетелят не е длъжен да дава показания ПО ВЪПРОСИ, ОТГОВОРИТЕ НА КОИТО БИХА УЛИЧИЛИ В ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ НЕГО, НЕГОВИТЕ ВЪЗХОДЯЩИ, НИЗХОДЯЩИ, БРАТЯ, СЕСТРИ ИЛИ СЪПРУГ ИЛИ ЛИЦЕ, С КОЕТО ТОЙ СЕ НАМИРА ВЪВ ФАКТИЧЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2014 г.) Свидетелят НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТВАН ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СА МУ БИЛИ ПОВЕРЕНИ КАТО ЗАЩИТНИК ИЛИ ПОВЕРЕНИК или са му станали известни като преводач при срещите на обвиняемия със защитника.

* * * * *


ПРАВА НА СВИДЕТЕЛЯ:


НПК - Чл. 122. (1) Свидетелят има следните права:

да си служи с бележки за цифри, дати и други, които се намират у него и се отнасят до неговите показания;

да получи възнаграждение за загубения работен ден и да му бъдат заплатени разноските, които е направил,

както и да иска отмяна на актовете, които накърняват правата и законните му интереси.

(2) СВИДЕТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА СЕ КОНСУЛТИРА С АДВОКАТ, ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по чл. 121. ПРИ НАПРАВЕНО ИСКАНЕ РАЗСЛЕДВАЩИЯТ ОРГАН ИЛИ СЪДЪТ ОСИГУРЯВАТ ТАЗИ ВЪЗМОЖНОСТ.


* * * * *


СЪДЕБНА ПРАКТИКА:Правото на защита е едно от основните права на гражданите. Регламентирано е в чл. 56 от Конституцията на РБ, според който всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява със защитник. Част от основното право на защита е и правото на гражданите на адвокатска защита пред органите на съдебната власт. Основните права на гражданите не могат да бъдат дерогирани по законодателен път. Те са неотменими съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията на РБ.

[Забраната на свидетеля, да може да иска даване на показания пред органите на предварителното производство в присъствието на адвокат] противоречи на посочените норми на основния закон на държавата, тъй като лишава гражданите от право на защита, когато участват в наказателното производство в качеството си на свидетели. Свидетелят в наказателния процес има определени права, които осигуряват защитата му срещу незаконосъобразна намеса в личната му сфера. Такива са правата му по чл. 121 и 123 НПК. Ползването на адвокатска защита от свидетел пред органите на предварителното разследване е гаранция за спазване на конституционното право на защита на гражданите на РБ. [Забраната на свидетеля, да може да иска даване на показания пред органите на предварителното производство в присъствието на адвокат] противоречи на чл. 122, ал. 2 НПК (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.), според който свидетелят има право да се консултира с адвокат, ако счете, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по чл. 121. При направено искане разследващият орган или съдът осигуряват тази възможност.

Решение № 8201 /20.07.2006 г. на 5-Членен с-в на ВАС по АД № 3254 /2006 г., докладчик съдията Светлана Йонкова,

относно отменянето като незаконосъобразна разпоредбата на чл.113, ал.2 от Инструкция №1 от 22 март 2004 г. на главния прокурор на РБ, министъра на вътрешните работи и директора на Националната следствена служба за работата и взаимодействието на органите на предварителното разследване (обн., ДВ, бр.30 от 13.04.2004 г.попр.,бр.37 от 4.05.2004 г.), според която свидетелят не може да иска даване на показания в присъствието на адвокат.


* * * * *Свидетелите имат право на индивидуална преценка дали да се възползват от правото си частично да не отговарят на определени въпроси, на което право кореспондира задължението на органа, извършващ разпита да разясни тази възможност. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на процесуалните правила, но то не може да бъде формално основание за връщане на делото, нито основание гласните доказателствени средства да не бъдат кредитирани.

(Решение № 114 /02.07.2018 г. по НД № 497 /2018 г. на ВКС, 3-то НО)


* * * * *


След като не са упражнили правото си и са приели да свидетелстват, лицата, които имат законно основание да не свидетелстват, не могат да се откажат от свидетелстване и да елиминират дадените вече показания в процеса, както и да оттеглят пред втората инстанция същите.

(Решение № 112 /25.03.1985 г. по НД № 99 / 1985г., ВКС, 2-ро НО)


* * * * *


Органът на разследването може, но не е длъжен да осъществи привличането на лицето в качеството на обвиняем още с първото, респ. с първите действия по разследване.

(Решение № 478 /24.01.2015 г. по НД № 1524 /2014 г. на ВКС)


* * * * *


Специфичните посегателства при престъпленията против правосъдието засягат правилното осъществяване на правосъдната дейност. Те са типично умишлени. Депозирането на неистински показания е резултат от целенасочена волева дейност на свидетеля, осъществена с намерение за осуетяване разкриването на обективната истина. Релевантна за отговорността му по чл. 290, ал. 1 от НК е липсата на съответствие между действителната (истинната) информация, с която е разполагал, и тази, която е заявил пред разследващия орган. При лъжесвидетелстването деецът „съзнателно“ потвърждава неистина или премълчава истина, т. е. съзнава общественоопасния характер на извършеното с оглед недопустимото засягане на обществените отношения, свързани с дейността на компетентните държавни органи, предвижда общественоопасните последици – възпрепятстването на правосъдната дейност и иска, цели тъкмо това.

(Решение № 37 /18.12.2020 г. по НД № 44 / 2020 г. на ВКС, 2-ро НО)

ПОСТРАДАЛ


НПК - Чл. 74. (1) Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. (2) При смърт на лицето това право преминава върху неговите наследници.

НПК - Чл. 75. (Изм. изцяло - ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) В ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; ДА ИМА ПОВЕРЕНИК; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език. (2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Органът, който образува досъдебното производство, уведомява незабавно пострадалия за това, ако той е посочил адрес за призоваване в страната. (3) (Предишна ал. 2 , доп. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

НПК - Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) По предложение на прокурора със съгласие на пострадалия или по искане на пострадалия съответният първоинстанционен съд може да забрани на обвиняемия: 1. да доближава непосредствено пострадалия; 2. да осъществява контакт с пострадалия под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс; 3. да посещава определени населени места, райони или обекти, в които пострадалият пребивава или посещава. (2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Съдът уведомява пострадалия за възможността да бъде издадена Европейска заповед за защита. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.; доп., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Съдът разглежда незабавно предложението или молбата еднолично в открито заседание с изслушване на прокурора, обвиняемия и пострадалия. Определението на съда е окончателно. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.) Забраната отпада след приключване на делото с влязла в сила присъда или когато производството бъде прекратено на друго основание. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 07.07.2015 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) Пострадалият по всяко време може да поиска от съда отмяна на забраната. Съдът се произнася по реда на ал. 3. (6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) В съдебното производство правомощията по ал. 3 и 5 се осъществяват от съда, който разглежда делото.

* * * * *


ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ И ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ


НПК - Чл. 76. Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

НПК - Чл. 84. (1) Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като ГРАЖДАНСКИ ИЩЦИ. (2) Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс.

НПК - Чл. 86. Гражданският иск в съдебното производство може да бъде предявен както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

ГРАЖДАНСКИЯТ ИСК СЕ ПРЕДЯВЯВА НАЙ-КЪСНО ДО ЗАПОЧВАНЕТО НА РАЗПОРЕДИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ /Чл.85, ал.3, пр.1-во от НПК/!

Ако сте претърпели физически или неимуществени вреди в резултат от престъпление, или ако имуществото ви е повредено или изгубено, имате право да бъдете признат за пострадал в наказателното производство. Статутът на пострадал се предоставя с решение на органа на досъдебното производство и ви дава права да участвате в наказателното производство, както и да искате обезщетение за вредите, които са ви причинени Ако искате да обжалвате решението, с което ви е отказан статут на пострадал, можете да направите това до началото на съдебния процес. Като пострадал вие имате някои основни права в наказателния процес, като правото на независим и безпристрастен съд, правото на решение в разумен срок, правото на мотивирано решение и правото да присъствате на съдебните заседания. Вашето участие в наказателния процес може да засегне много от Вашите човешки права, като правото на справедлив съдебен процес, правото на личен и семеен живот или дори Вашето право на живот. Ако като пострадал сте подпомогнали разследването на сериозно престъпление и поради това има опасност за Вашия живот, неспособността да бъдете защитен може да доведе до нарушаване на Вашето право на живот. Освен това, ако съдебният процес е продължил неразумно дълго и Вие не сте допринесли за забавянето, това може да доведе до нарушение на Вашето право на справедлив съдебен процес. Като пострадал, Вие може да бъдете призовани да свидетелствате по време на съдебния процес. Когато свидетелствате, е важно да се гарантира Вашата сигурност. Ако има опасност за живота или здравето Ви, поради свидетелските Ви показания, държавата е длъжна да Ви защити и да Ви предпази от всяка опасност. В този случай имате право да поискате защита и специална защита. Ако не сте защитени и в резултат на това Вие или други хора, близки до Вас, сте атакувани поради Вашите показания, това може, в зависимост от обстоятелствата, да наруши Вашето или тяхното право на живот или забрана за нечовешко отнасяне.

НПК - Чл. 123. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2014 г., в сила от 09.04.2014 г.; изм., бр. 44 от 2018 г.)(1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2018 г.) Прокурорът или съдът по искане на свидетеля или с неговото съгласие вземат мерки за неговата незабавна защита, когато са налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е възникнала или може да възникне реална опасност за живота или здравето на свидетеля, на неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които се намира в особено близки отношения. (5) НЕПОСРЕДСТВЕН ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНИЯ СВИДЕТЕЛ имат съответните органи на досъдебното производство и съдът, а ЗАЩИТНИКЪТ И ПОВЕРЕНИКЪТ - ако свидетелят е посочен от тях.

Вашият личен живот трябва да бъде защитен по време на наказателното производство. Снимки, видео-материали или какъвто и да е друг запис с Вас, направен по време на разследването, не могат да бъдат публикувани в медиите без Ваше разрешение. Тези материали могат да бъдат публикувани, само ако са необходими за разкриване на престъплението. Публикуването на тези материали, без разрешението Ви и без основание, може да доведе до нарушаване на правото Ви на личен живот. Съществуват редица начини, по които можете да се подадете жалба срещу евентуално нарушение на човешките Ви права по време на наказателното производство. Има отделни процедури за оплаквания по време на досъдебната фаза и след това по време на съдебната фаза. Тези процедури за жалби са създадени, за да предотвратяват ефективно нарушаването на правата. Ако не сте ги използвали, няма да можете да се оплачете пред международни институции за правата на човека. Всички решения, които могат да се обжалват, трябва да бъдат обжалвани по съотв. законов ред и в определените срокове на обжалване. Важно е да се спазват сроковете, които са различни за различните процесуални действия. Ако сте използвали процедурите за подаване на жалба, но нарушението на Вашите права не е било поправено по време на съдебния процес, Вие можете да се обърнете към националните и международните институции за защита на правата на човека, за да установят дали са нарушени Вашите права и да получите обезщетение.


* * * * *


ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ И ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ


НПК - Чл. 80. Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

НПК - Чл. 82. (2) Частният тъжител може да се установи в съдебното производство и като ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ в случаите и по реда, установени в този кодекс.

НПК - Чл. 84. (1) Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като ГРАЖДАНСКИ ИЩЦИ. (2) Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс.

НПК - Чл. 86. Гражданският иск в съдебното производство може да бъде предявен както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

ПРИ ДЕЛА ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР, ГРАЖДАНСКИЯТ ИСК СЕ ПРЕДЯВЯВА НАЙ-КЪСНО ДО ЗАПОЧВАНЕТО НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ПРЕД ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД /Чл.85, ал.3, пр.2-ро от НПК/!

Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия МОЛБА, наречена ЧАСТНА ТЪЖБА. С предявяването й в съда се образува НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ОТ ЧАСТЕН ХАРАКТЕР, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини. Подаването на частна тъжба трябва да е задължително в срок до 6 месеца от узнаването за престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Тъжбата задължително трябва да бъде ПИСМЕНА, с данни за подателя и този, срещу когото се подава. В нея трябва да изложите характера на престъплението, начина, по който са Ви причинени вреди, времето и мястото на извършване на престъплението и да я подпишете. Частната тъжба се подава в съответния районен съд по мястото на извършване на престъплението заедно с копие от нея и писмените доказателства за подсъдимия, като се дължи и държавна такса. В образуваното дело по частна тъжба Вие осъществявате изцяло ролята на ОБВИНИТЕЛ (тук прокурор не участва) и не можете да бъдете свидетел. Имате всички права на страна в производството - да се запознаете с делото и да направите необходимите извлечения; да представите доказателства; да участвате в съдебното производство; да правите искания, бележки и възражения; да обжалвате актовете на съда, които накърняват Вашите права и законни интереси. Имате право и да искате съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи за събиране на сведения, с които сами не можете да се снабдите. Неявяването Ви на делото без уважителни причини води до прекратяването му. Частната жалба завършва с произнасянето на присъда. В много случаи обаче пострадалият може да постигне спогодба с подсъдимия преди приключване на делото. Частният тъжител може да оттегли тъжбата по всяко време. Заедно с частната тъжба и в рамките на наказателното производство може да се предяви и граждански иск. НЕ МОЖЕ обаче да се предяви едновременно и отделен граждански иск (по реда на Гражданския процесуален кодекс), защото престъплението първо трябва да бъде доказано, преди да се присъди обезщетение за претъпени вреди.


* * * * *


ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК


НПК - Чл. 89. Лицата, срещу които е предявен граждански иск, с изключение на подсъдимия, участват в съдебното производство като ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИЦИ.

НПК - Чл. 90. (1) Гражданският ответник има следните права: да участва в съдебното производство; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси. (2) Гражданският ответник упражнява правата по ал. 1 в пределите, необходими за защита срещу предявения против него граждански иск.


* * * * *


В ПРОЦЕСУАЛНОТО ВИ КАЧЕСТВОТО НА ПОСТРАДАЛ, ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ, ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ, ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ И ГРАЖДАНСКИ ОТВЕТНИК, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА СИ НАЕМЕТЕ АДВОКАТ /ПОВЕРЕНИК/ НА ВСЕКИ СТАДИЙ ОТ НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ И СЪДЕЙСТВИЕ, КАКТО И ЗА ДА УПРАЖНЯВАТЕ ПРАВАТА СИ И ДА ЗАЩИТАВАТЕ ЕФЕКТИВНО ИНТЕРЕСИТЕ СИ. ВАШИЯТ АДВОКАТ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА ВСЕКИ ПЪТ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО ИЛИ КОГАТО РЕШИТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО. ВАШИЯТ АДВОКАТ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА, ДОКАТО ДАВАТЕ ПОКАЗАНИЯ, ПО ВРЕМЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ, КОГАТО ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е НЕОБХОДИМО, ПРИ ВСИЧКИ СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ И Т.Н.


* * * * *


НПК - Чл. 100. (1) Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник.

НПК - Чл. 247б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 06.11.2017 г.) (2) За разпоредителното заседание и за въпросите по чл. 248, ал. 1 се уведомяват прокурорът и защитникът, както и пострадалият или неговите наследници и ощетеното юридическо лице, на които се съобщава за правото да упълномощят повереник.

НПК - Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита. (2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси. (3) Съдът, прокурорът и разследващите органи разясняват на лицата по ал. 2 техните процесуални права и им осигуряват възможност да ги упражняват. (4) На пострадалия се осигуряват необходимите процесуални средства за защита на неговите права и законни интереси.


* * * * *


СЪДЕБНА ПРАКТИКА:


В наказателния процес е допустимо предявяване и разглеждане по същество на искове само за непозволено увреждане, доколкото установяването на елементите на дадено престъпление представлява по съществото си извличане на фактически обстоятелства за виновно и противоправно поведение на дееца с причиняване на вреди на пострадалия, физическо или юридическо лице, без за реализиране на гражданската отговорност на виновното лице да е необходимо установяване на формата на вина при осъществяване на увреждащото деяние. Това е така и защото за разлика от престъплението, при непозволеното увреждане, съгласно чл.45, ал.2 от ЗЗД, вината на дееца се предполага за доказана до установяване на противното. Субсидиарният иск по чл.59, ал.1 от ЗЗД изисква установяване обогатяването без правно основание на ответника за сметка на обедняването на ищеца, което не е в предмета на доказване в наказателния процес като фактически обстоятелства от кръга на тези по чл.102, т.2 и 3 от НПК. Поради това законодателят в чл.84, ал.1, чл.85, ал.1, чл.87, ал.1 от НПК свързва предявяването на иск в наказателния процес с вреди от съответното престъпление, предмет на наказателното производство и установяването им по правилата на НПК, доколкото основанието за уважаването му и размерът им са в обхвата на предмета на доказване в това производство. На тази основа се извлича и недопустимостта за предявяване на иск в наказателното, и то съдебно производство с друго правно основание извън това по чл.45 от ЗЗД, ангажиране на доказателства извън фактическите обстоятелства, свързани с инкриминираното деяние, както и забраната по чл.88, ал.2 от НПК изясняването на обстоятелства във връзка с приетия за съвместно разглеждане с наказателния процес граждански иск да се използва като причина за отлагане хода на съдебното производство, създаваща основание за прекратяването му относно гражданския иск.

(Решение № 128 /10.03.2011г. по НД № 66 /2011 г. на ВКС, 1-во НО)


ОНЛАЙН АДВОКАТ

/СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ ЗА ХОДЕНЕ ДО ОФИСИ, ЧРЕЗ ОТДАЛЕЧЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ - ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ОТ ВСЯКО МЯСТО ПО СВЕТА/

ИЗИСКВА СЕ КЕП (Квалифициран електронен подпис)!

Адвокатът действа само по пълномощие на своя клиент освен в случаите, когато е натоварен от друг адвокат, представляващ този клиент, или от компетентен орган. (Чл.11, ал.(1) от ЕКА)

Адвокатът е длъжен да положи разумни усилия, за да узнае самоличността на лицето или компетентността и правомощията на органа, който го упълномощава, когато особени обстоятелства пораждат основателни съмнения относно данните за тях. (Чл.11, ал.(3) от ЕКА)1/ ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ (относно Вашия казус), КАТО ПОСОЧИТЕ ПРАВНАТА ПОМОЩ, ВЪВ ВРЪЗКА С КОЯТО ЖЕЛАЕТЕ ДА ВИ БЪДЕ ОКАЗАНА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ ОТ АДВОКАТ ИВАНОВ, НА ЕЛ.ПОЩА: ivanov.bg.sf@gmail.com

(Правна защита и съдействие по наказателни и административно-наказателни дела: Процесуално представителство, защита и съдействие в досъдебното производство; Защита на подсъдим, частен обвинител или частен тъжител; Явяване пред съд по мерки за процесуална принуда; Участие в наказателно производство по пълномощие; Проучване на дело без участие в наказателното производство; Процесуално представителство, защита и съдействие на граждански ищец или на граждански ответник; Процесуално представителство, защита и съдействие на подсъдим, частен тъжител или частен обвинител по няколко обвинения; Защита на повече от едно лице; Процесуално представителство в съдебното заседание по наказателно дело, което продължи повече от един ден; Изготвяне на въззивна или касационна жалба с или без процесуално представителство; Частни жалби по наказателни дела (вкл. когато жалбите се разглеждат в открито заседание); Изготвяне на жалба срещу наказателно постановление с или без процесуално представителство; Процесуално представителство, защита и съдействие по дела срещу наказателни постановления, в които административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение; Процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административно-наказателен характер извън предходно визираните случаи; и още: ...Съвет, справка, изготвяне на книжа и договори; Устен съвет; Консултиране; Справка в съдебни и административни места; Писмена консултация; Проучване на дело с даване на мнение по него; Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратура и полиция; Изготвяне на молби; Съставяне на писмени договори; Текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец; Уговорена почасова консултантска дейност; Заверяване на преписи от документи по Чл.32 от ЗА; Процесуално представителство, правна защита и съдействие по специално уредени със закон производства: По Закона за екстрадиция и европейската заповед за арест; По мярка за неотклонение; В производства по делегация; В производства за кумулация; Производства по екзекватура; Подготовка на искане по Чл.368 от НПК; Производства по възобновяване на наказателни дела; Изготвяне на искане за възобновяване на наказателно дело с или без явяване в съдебно заседание; Производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по Чл.457, ал.(2) от НПК; Производства по ЗБППМН; Производства по Закона за убежището и бежанците; Производства по Закона за здравето; Съдебни процедури по Закона за закрила на детето; Производства по Закона за домашното насилие; Производства по Указа за борба с дребното хулиганство; Производства пред Комисията за защита от дискриминация; За правна помощ и защита на свидетел по Чл.122 от НПК; и т.н.)


2/ СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР ОТ АДВОКАТ ИВАНОВ, ЗА СЛЕДНОТО:

 • ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН, КАКТО И ДАЛИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ (в зависимост от служебната му ангажираност), ДА ВИ ОКАЖЕ ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, ОТНОСНО ТЪРСЕНАТА ОТ ВАС ПРАВНА ПОМОЩ;

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗМЕР НА АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АДВОКАТ ИВАНОВ - ОТНОСНО ТЪРСЕНАТА ОТ ВАС ПРАВНА ПОМОЩ (вкл. срок и начин за заплащането му, и за сключването на писмен Договор с клиента).

АДВОКАТ ИВАНОВ, е обвързан с предложението - до изтичането на срока, който е определен в него.

При липса на срок за приемане, предложението, направено от АДВОКАТ ИВАНОВ на присъствуващ ПОТЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ, губи силата си, ако той не го приеме незабавно.

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ, се определя по свободно договаряне, въз основа на писмен Договор с клиента. (Чл.1 от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва правна помощ, въз основа на устно договаряне.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо в пълен размер - към датата на сключване на писмен Договор за правна защита и съдействие с клиента. (Чл.2, ал.(6) от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

НЕ СЕ ДОПУСКА договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела, включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес. (Чл.17 от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)


3/ ПРИ СЪГЛАСИЕ ОТ ВАША СТРАНА ДА ЗАПЛАТИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗМЕР НА АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АДВОКАТ ИВАНОВ (съотв. за оказване на правна защита и съдействие, относно търсената от Вас правна помощ), СЛЕДВА ДА ИЗПРАТИТЕ СЛЕДНИТЕ ВАШИ ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДГОТВЯНЕТО НА ПИСМЕН ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТ ИВАНОВ (бланков формуляр на Договор за правна защита и съдействие - със Сер.№ на Софийска адвокатска колегия):

 • Име, презиме и фамилия (за ФЛ) или Наименование на ЮЛ и от кого е представлявано (име, презиме, фамилия и ЕГН);

 • ЕГН (за ФЛ) или БУЛСТАТ / ЕИК (за ЮЛ);

 • Постоянен адрес по лична карта (за ФЛ) или Седалище и адрес на управление (за ЮЛ);

 • Желателно е да посочите и допълнителна информация за контакт на АДВОКАТ ИВАНОВ с Вас, освен ел.поща;


4/ НА ВАШАТА ЕЛ.ПОЩА, СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПОПЪЛНЕН (но НЕподписан) ЕКЗЕМПЛЯР НА ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТ ИВАНОВ (като PDF-файл), С КОЙТО, АКО СТЕ СЪГЛАСНИ, СЛЕДВА ДА ПОДПИШЕТЕ С КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС (КЕП), СЛЕД КОЕТО ДА ГО ВЪРНЕТЕ (отново като PDF-файл) - ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПОДПИС И ОТ СТРАНА НА АДВОКАТ ИВАНОВ, СЪОТВ. НА НЕГОВАТА ЕЛ.ПОЩА: ivanov.bg.sf@gmail.com

(Желателно е, подписаният с КЕП от Ваша страна екземпляр на ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ С АДВОКАТ ИВАНОВ, да бъде подписан и собственоръчно, като за целта преди подписването му от Ваша страна с КЕП, разпечатате същия на хартиен носител - за полагане на саморъчен подпис с химикал, след което го сканирате в PDF-формат и го подписвате с КЕП),

КАКТО И:

5/ ДА ЗАПЛАТИТЕ АВАНСОВО ДЪЛЖИМОТО ОТ ВАША СТРАНА АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АДВОКОАТ ИВАНОВ (посочено в подписания от Вас Договор за правна защита и съдействие) - В ПЪЛЕН РАЗМЕР, ПОСРЕДСТВОМ ЗАПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ (ЧРЕЗ БАНКОВ ПРЕВОД) - ПО БАНКОВАТА СМЕТКА НА АДВОКАТ ИВАНОВ (посочена по-долу).

ВАЖНО (!): 1/ Като основание за банковия превод, следва да посочите Сер.№ и датата на ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, във вр. с който се извършва заплащането, в противен случай, същият ще бъде отказан!; 2/ В случай, че нареденият банков превод, не отговаря на размера на дължимото адвокатско възнаграждение, посочено в ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, същият ще бъде отказан!


Заплащането на възнаграждението за оказване на правна помощ от АДВОКАТ ИВАНОВ, е АВАНСОВО и платимо В ПЪЛЕН РАЗМЕР - към датата на писмения Договор за правна защита и съдействие с клиента.

АДВОКАТ ИВАНОВ, ЩЕ БЪДЕ АНГАЖИРАН С ПРАВНАТА ПОМОЩ (предмет на писмения Договор за правна защита и съдействие), СЛЕД КАТО ПОЛУЧИ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД БАНКОВО ПОТВЪРЖДЕНИЕ - ЗА ИЗВЪРШЕН БАНКОВ ПРЕВОД НА АВАНСОВО ДЪЛЖИМОТО ОТ ВАША СТРАНА НЕГОВО АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - В ПЪЛЕН РАЗМЕР (отговарящ на размера на дължимото адвокатско възнаграждение, посочено в Договора за правна защита и съдействие), КАКТО И ПОДПИСАНИЯ ОТ ВАС ЕКЗЕМПЛЯР НА ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ.

В случай, че АДВОКАТ ИВАНОВ, не получи подписания от Вас екземпляр на Договора за правна защита и съдействие - нареденият банков превод във вр. със същия ще бъде отказан!


6/ СЛЕД КАТО АДВОКАТ ИВАНОВ, ПОЛУЧИ ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД БАНКОВО ПОТВЪРЖДЕНИЕ - ЗА ИЗВЪРШЕН БАНКОВ ПРЕВОД НА АВАНСОВО ДЪЛЖИМОТО ОТ ВАША СТРАНА НЕГОВО АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - В ПЪЛЕН РАЗМЕР (отговарящ на размера на дължимото адвокатско възнаграждение, посочено в Договора за правна защита и съдействие), КАКТО И ПОДПИСАНИЯ ОТ ВАС ЕКЗЕМПЛЯР НА ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, НА ВАШАТА ЕЛ.ПОЩА СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ: ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ДВУСТРАННО ПОДПИСАНИЯ И СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ВАС И АДВОКАТ ИВАНОВ ДОГОВОР ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ (като PDF-файл);


* * * * *


ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ, ОТНОСНО Е-ДОКУМЕНТИ, Е-ПОДПИСИ И Е-ПРЕПОРЪЧАНА ПОЩА, АДВОКАТ ИВАНОВ ПОЛЗВА УСЛУГИТЕ НА "ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС" АД, С РЕГИСТРИРАНИ:

АДРЕС НА ЕЛ.ПОЩА: ivanov.bg.sf@gmail.com и

СМАРТФОН С МОБ.НОМЕР: +359 888 988 899ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТАКТ С АДВ.ИВАНОВ:

АДВОКАТ ИВАНОВ, е възможно да бъде на служебно разположение и да подържа служебна връзка и контакт на горепосочения тел.номер: +359888988899, само със/с :
* * * * *


 • ПОТЕНЦИАЛНИ НОВИ КЛИЕНТИ - С тази категория лица, АДВ.ИВАНОВ контактува по ЛИЧНА ПРЕЦЕНКА и в зависимост от служебната си ангажираност.

Ако спадате към тази категория лица и/или обаждането Ви е от непознат номер, тъй като вероятността АДВ.ИВАНОВ да отговори на Вашето входящо обаждане е твърде малка (предвид изключително натоварената ангажираност на АДВ.ИВАНОВ), за да се свържете с него, ако желаете можете да опитате следните възможности за контакт (по Ваш избор):


1/ Да изпратите изчерпателно и подробно писмено съобщение/запитване на ел.поща на АДВ.ИВАНОВ: ivanov.bg.sf@gmail.com ;

2/ Да изпратите изчерпателно и подробно писмено съобщение/запитване, чрез Viber - на горепосоченият тел.номер: +359888988899 ;

3/ Да изпратите писмено съобщение/запитване, чрез SMS - на горепосоченият тел.номер: +359888988899 ;

4/ Да оставите гласово съобщение на гласовата поща на горепосоченият тел.номер: +359888988899 ;
АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва правна помощ по телефон (в т.ч. правни консултации /съвети).

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва безплатна правна помощ (в т.ч. правни консултации /съвети).

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва правна помощ, при липса на писмен Договор (или Акт за назначение - в качеството му на служебен /резервен защитник).

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва правна помощ, въз основа на устно договаряне.

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ извършва по никакъв повод, каквато и да било кореспонденция с анонимни лица, от което следва, че по протокол (а и въпрос на възпитание): първо е необходимо да се представите с име и фамилия (за ФЛ) или име и фамилия, и наименование на ЮЛ (което представлявате).

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ провежда телефонни разговори с анонимни лица, от което следва, че по протокол (а и въпрос на възпитание): първо е необходимо да се представите с име и фамилия (за ФЛ) или име и фамилия, и наименование на ЮЛ (което представлявате), и едва след това да споделите кого и поради какви причини търсите на избрания от Вас телефонен номер.

Адвокатът действа само по пълномощие на своя клиент освен в случаите, когато е натоварен от друг адвокат, представляващ този клиент, или от компетентен орган. (Чл.11, ал.(1) от ЕКА)

Адвокатът е длъжен да положи разумни усилия, за да узнае самоличността на лицето или компетентността и правомощията на органа, който го упълномощава, когато особени обстоятелства пораждат основателни съмнения относно данните за тях. (Чл.11, ал.(3) от ЕКА)


АДВОКАТ ИВАНОВ, ползва своя мобилен тел.номер (+359888988899) - за свое лично удобство, а не за Ваше и поради тази причина, Моля да НЕ считате, че е длъжен да отговаря на Вашите входящи обаждания (по всяко време или въобще, като цяло).


АДВОКАТ ИВАНОВ, е свободно практикуващ и НЯМА определено /регламентирано/ работно време.

* * * * *


Моб.тел. за контакт с АДВОКАТ ИВАНОВ (+359888988899), е с ограничение (“Restricted”) на входящи обаждания от скрити и непознати тел.номера, във връзка с което, Моля предварително да деактивирате функцията “CLIR” от настройките на Вашия тел.апарат в случай, че същата е активна и имате желание да се свържете с АДВОКАТ ИВАНОВ.

* * * * *


При подадено запитване до АДВОКАТ ИВАНОВ, относно исканата от Вас правна помощ, СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОР ОТ АДВОКАТ ИВАНОВ, ЗА СЛЕДНОТО:

 • ДАЛИ Е СЪГЛАСЕН, КАКТО И ДАЛИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ (в зависимост от служебната му ангажираност), ДА ВИ ОКАЖЕ ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, ОТНОСНО ТЪРСЕНАТА ОТ ВАС ПРАВНА ПОМОЩ;

 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗМЕР НА АДВОКАТСКО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА АДВОКАТ ИВАНОВ - ОТНОСНО ТЪРСЕНАТА ОТ ВАС ПРАВНА ПОМОЩ (вкл. срок и начин за заплащането му, и за сключването на писмен Договор с клиента).

АДВОКАТ ИВАНОВ, е обвързан с предложението - до изтичането на срока, който е определен в него.

При липса на срок за приемане, предложението, направено от АДВОКАТ ИВАНОВ на присъствуващ ПОТЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ, губи силата си, ако той не го приеме незабавно.

Размерът на възнаграждението за оказваната от адвоката правна помощ, се определя по свободно договаряне, въз основа на писмен Договор с клиента. (Чл.1 от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ оказва правна помощ, въз основа на устно договаряне.

Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо в пълен размер - към датата на сключване на писмен Договора за правна защита и съдействие с клиента. (Чл.2, ал.(6) от НАРЕДБА № 1 /09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ)

* * * * *АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ извършва свободен прием на граждани (които към момента, не са негови клиенти) в адвокатската си кантора. Срещите на граждани с АДВОКАТ ИВАНОВ в адвокатската му кантора (които към момента, не са негови клиенти), се осъществяват само с предварително записан час и/или с изрична покана за среща от страна на АДВОКАТ ИВАНОВ, изразяващи съгласието му за провеждане на такава. Граждани, които към момента не са клиенти на АДВОКАТ ИВАНОВ и които нямат предварително записан час и/или изрична покана за среща - НЕ се допускат до среща с АДВОКАТ ИВАНОВ в адвокатската му кантора.


Срещите на граждани с АДВОКАТ ИВАНОВ извън адвокатската му кантората (които към момента, не са негови клиенти) - се осъществяват само с предварително записан час и/или с изрична покана за среща от страна на АДВОКАТ ИВАНОВ, изразяващи съгласието му за провеждане на такава.

ЗАПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА АДВОКАТ ИВАНОВ:


 • Заплащането на възнаграждението на АДВОКАТ ИВАНОВ, е АВАНСОВО и платимо В ПЪЛЕН РАЗМЕР - при сключването на писмен Договор за правна защита и съдействие с клиента.


 • По изключение, по лична преценка на АДВОКАТ ИВАНОВ и изрично изразено негово писмено съгласие, заплащането на възнаграждението, може да бъде разсрочено на няколко вноски. Разсроченото заплащане на общо дължимото договорено адвокатско възнаграждение, се вписва изрично в писмения Договор за правна защита и съдействие с клиента, като се посочва краен срок - за заплащане на общо дължимото договорено адвокатско възнаграждение - в неговия пълен размер от страна на клиента, както и банковата сметка на АДВОКАТ ИВАНОВ - по която следва да бъдат внасяни разсрочените заплащания от страна на клиента. В този случай:
1/ Клиента следва авансово да заплати минимум 30% от общо дължимото договорено адвокатско възнаграждение - при подписването на писмен Договор за правна защита и съдействие с АДВОКАТ ИВАНОВ; 2/ Въпросният писмен Договор за правна защита и съдействие между клиента и АДВОКАТ ИВАНОВ се подписва пред НОТАРИУС, като дължимите нотариални такси са изцяло за сметка на клиента; 3/ При неплащане в указания краен срок на общо дължимото договорено адвокатско възнаграждение - в неговия пълен размер от страна на клиента, АДВОКАТ ИВАНОВ има право да се снабди със Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист - по реда на Чл.417 от ГПК - за заплащане на изискуемото и незаплатено задължение по Договора за правна защита и съдействие между клиента и АДВОКАТ ИВАНОВ (независимо от неговия размер), ведно със законната лихва (считано от датата на завеждане в съда на Заявление от страна на АДВОКАТ ИВАНОВ, за издаване на Заповед за изпълнение - до окончателното му изплащане), както и за разноските по делото - за държавна такса и възнаграждение/я за адвокат/и.
БАНКОВА СМЕТКА НА АДВОКАТ ИВАНОВ,

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОГОВОРНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ - ПО БАНКОВ ПЪТ, НА ОСН. ПИСМЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ АДВ.ИВАНОВ И НЕГОВИ КЛИЕНТИ:IBAN: BG94-RZBB-9155-1010-7053-03

(Банкова сметка в Български лева)

Банков код (BIC): RZBBBGSF

Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД

Титуляр: Мариан Георгиев Иванов

Основание за банков превод: (Сер.№ и дата на Договора за правна защита и съдействие)


ВАЖНО!: 1/ Като основание за банковия превод, следва да посочите: Сер.№ и датата на ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, във вр. с който се извършва заплащането, в противен случай, същият ще бъде отказан!; 2/ В случай, че нареденият банков превод, не отговаря на размера на дължимото адвокатско възнаграждение, посочено в ДОГОВОРА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА И СЪДЕЙСТВИЕ, същият ще бъде отказан!
АКО СТЕ КЛИЕНТ НА Райфайзенбанк (България) ЕАД, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАПЛАЩАНИЯ НА ДОГОВОРНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ КЪМ АДВ.ИВАНОВ, МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БАНКАТА - "RaiMobile".

Полезни връзки към други сайтове:ТЕКУЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПОСЕЩАВАНЕ И/ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ САЙТ

Посещавайки и/или ползвайки настоящия сайт, Вие приемате и се съгласявате със следните правила и условия - независимо от това дали сте ги прочели или не:Тъй като АДВОКАТ ИВАНОВ предприема разумни действия, за да осигури щото информацията, изображенията, текстът или връзките (информацията), съдържащи се в този сайт да бъдат точни и пълни, АДВОКАТ ИВАНОВ не поема отговорност, ангажименти и/или гаранции за грешки или пропуски по отношение пълнотата, точноста и/или достоверноста на информацията.АДВОКАТ ИВАНОВ не поема никакви задължения към изрични или подразбиращи се условия, гаранции, срокове или представяния, отнасящи се до качеството, точността, достоверността или завършеността на информацията. Никаква част от съдържанието на този сайт, не съдържа основания или претенции да бъде достоверен и/или изчерпателен. Посещаването и/или ползването на настоящият сайт, е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност. Съдържанието на този сайт, НЕ представлява правна консултация и/или правен съвет и ползването му е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност. Между посетителите и/или потребителите (ползвателите) на този сайт и АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ се създават/пораждат формални отношения между адвокат и клиент, и/или каквито и да било правоотношения. Този сайт, НЕ е предназначен да създаде и НЕ поражда/създава абсолютно никакви професионални, бизнес и/или каквито и да било правоотношения - между посетителите и/или потребителите (ползвателите) на този сайт, АДВОКАТ ИВАНОВ и/или трети лица. Всяко посещаване и/или използване на информация от този сайт е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност, и НЕ поражда правни последици за АДВОКАТ ИВАНОВ и/или за трети лица. За да се избегне всякакво съмнение, нито подаването, нито потвърждение на подаване и/или на получаване на онлайн (или на хартиен носител) формуляр на какъвто и да било документ във вр. с посещаването и/или ползването на настоящия сайт, представляват такова признание и НЕ пораждат правни последици. АДВОКАТ ИВАНОВ е прегледал цялата информация на този сайт, но независимо от това, АДВОКАТ ИВАНОВ не приема отговорност за загуби и няма да бъде отговорен за печатни или други грешки в материалите на този сайт или за достоверността, точността и пълнотата им.АДВОКАТ ИВАНОВ изключва цялата правно разрешена отговорност относно загуба или повреда, независимо дали са преки, непреки или последващи, произтичащи от Вашия достъп, липса на достъп, или разчитане на информация, съдържаща се в този сайт, от забавяне или неуспеха да отговорите на запитване, или от която и да е информация или пропуск, съдържащи се в този сайт.АДВОКАТ ИВАНОВ не поема и няма да носи никаква отговорност за пропуски или грешки в и/или по отношение на информацията или съдържанието на настоящия сайт, включително за преки, непреки, случайни, нарочни, наказуеми и/или друг вид щети, произтичащи от достъпа Ви до използването на този сайт и на информацията съдържаща се в него, като рискът поемате изцяло Вие.Достъпът и/или ползването на този сайт, е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност, като Вие приемате и се съгласявате с всичко в сайта във вида, в който е изложено, без изрични и/или подразбиращи се гаранции, включително но не само гаранции за търговски качества и/или пригодност за определена употреба. Всяко посещение и/или използване на информация от този сайт, е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност.АДВОКАТ ИВАНОВ не носи и няма да носи никаква отговорност, като рискът поемате изцяло Вие и по отношение на следното: прекъсване на услугата, всякакви връзки до сайтове на трети страни, всякакъв вид комуникации с трети страни и всякакви повреди на Вашия компютър или друго имущество, произтичащи в резултат от достъпа Ви и/или ползването на този сайт, включително, но не само, по отношение на всякакви повреди, предизвикани от компютърни вируси или връзки към сайтове на трети страни.АДВОКАТ ИВАНОВ не носи отговорност за преки, непреки, случайни, нарочни, наказуеми и/или друг вид щети, произтичащи от достъпа Ви и/или до използването на този сайт. Този сайт, съдържа връзки към други уеб сайтове, които не се оперират или контролират от АДВОКАТ ИВАНОВ. Ако използвате тези връзки, Вие ще напуснете този сайт. Тези връзки са осигурени само за удобство и не съставляват одобрение или потвръждение от АДВОКАТ ИВАНОВ. Ползването на тези връзки към други уеб сайтове, е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност.АДВОКАТ ИВАНОВ няма никакъв контрол върху съдържанието на външни интернет сайтове, които са свързани към този сайт или от него, чрез връзки и не може да поеме отговорност за тях, като ползването им е изцяло на Ваш собствен риск, за Ваша сметка и на Ваша отговорност. Информацията е предоставена от АДВОКАТ ИВАНОВ за удобство и може да се променя без предизвестие.АДВОКАТ ИВАНОВ не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, публикувани от потребители на този сайт. С публикуването на материали и/или коментари на този сайт, потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство. Авторите, които пишат коментари в този сайт, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и АДВОКАТ ИВАНОВ не носи отговорност за написаното от тях. АДВОКАТ ИВАНОВ има право да откаже одобрение за публикуване на коментари и материали в този сайт, както и да редактира или изтрива коментари и материали на потребителите - изцяло по своя лична преценка и без предизвестие. Съгл. Решение на Европейския съд в Люксембург, авторите на коментари, носят съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически.

Електронните съобщения (в т.ч. съобщения на хартиен носител), могат да бъдат модифицирани и фалшифицирани. АДВОКАТ ИВАНОВ, НЕ носи отговорност за изпратени модифицирани и/или фалшифицирани съобщения от негово име. В случай, че имате съмнения за въвличането Ви в измама, Моля: 1/ НЕ отговаряйте на изпращаните до Вас съобщения, отн. които имате съмнения!; 2/ НЕ извършвайте никакви заплащания, отн. които имате съмнения!; 3/ Незабавно уведомете органите на МВР по случая (на тел.: 112 и/или в най-близкото поделение на МВР)!; 4/ Незабавно уведомете АДВОКАТ ИВАНОВ по случая!;

АДВОКАТ ИВАНОВ може по всяко време да променя настоящите правила, условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания без предизвестие. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези промени и обновявания, и че сте съгласни с тях, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме Ви периодично да посещавате този сайт и да прочетете и се запознаете с текущите правила и условия, както и с целия сайт, за да сте запознати с всички промени и обновявания. Вашето последващо посещение и/или използване на този сайт, след нанасянето на промени, ще показва, че се съгласявате с тези промени.С посещението и/или използването на този уеб сайт, Вие се съгласявате, че сте прочели и сте съгласни със зададените правила и условия за отказ от отговорност. Ако не сте съгласни с тези правила и условия, Вие НЕ сте упълномощени да посещавате и използвате този сайт!

Прилагането и тълкуването на горепосочените текущи правила и условия, се извършва изцяло по преценката на АДВОКАТ ИВАНОВ, като посетителите и/или потребителите (ползвателите) на този сайт, нямат право на претенции във връзка с прилагането им.