Sillapa

Art Department

Putthaisong School

Website : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

หน้าแรก

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์

คุณครูอรรถพร มาศภูมิ

คุณครูเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี

คุณครูอัฉรารัตน์ ภิญโญกุลพัฒน์


ดนตรี

คุณครูวิทยา สืบสำราญ

คุณครูนัทรพงษ์ แพงเพ็ง

คุณครูอิศรา ซอสันเทียะ

คุณครูคธาวุธ ภักดี

คุณครูพงษ์จักร ยามสุข

คุณครูจักรพล ชาวสวนนาฏศิลป์

คุณครูจิตติมา อุ่นทานนท์

คุณครูธารทิพย์ พิทักสาลี