Sillapa

Art Department

Putthaisong School

Website : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพุทไธสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

หน้าแรก

เพลงโรงเรียนพุทไธสง​​

New !!!! ลิ้งค์สอนออนไลน์ Online Art

ครูกลุ่มสาระฯศิลปะ

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทัศนศิลป์

คุณครูเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี

คุณครูอัฉรารัตน์ ภิญโญกุลพัฒน์

คุณครูปัทมา ปินตา

ดนตรี

คุณครูนัทรพงษ์ แพงเพ็ง

คุณครูอิศรา ซอสันเทียะ

คุณครูคธาวุธ ภักดี

คุณครูพงษ์จักร ยามสุข

คุณครูจักรพล ชาวสวน

นาฏศิลป์

คุณครูจิตติมา อุ่นทานนท์

คุณครูธารทิพย์ พิทักสาลี

นายกรรณภิรมย์ ทัศนาวิวัฒน์