Art Urbà

L’Estudi Casa del Pavo i l’Associació de Veïns de Batoi convoquen la primera edició del concurs Art Urbà, amb dos objectius definits.

Per una banda, dinamitzar el barri de Batoi mitjançant l’art al carrer, impulsant la cultura dels grafitis per tal de fer més atractiu l’entorn urbà i propiciar la implicació i participació

dels veïns.

I per altra, fomentar la participació de ciutadans i ciutadanes amb inquietuds en el món de la creació artística urbana de qualitat i al mateix temps oferir la possibilitat a esta disciplina, en ocasions desvirtuada i lligada al vandalisme, perquè puga mostrar les seues potencialitats en un espai obert i sense sostre.

BASES

Termini de presentació de les obres: De l’1 de juny fins al 15 de juliol de 2018.

Participants. La convocatòria està oberta a totes les persones majors de 16 anys d'edat. Es podrà prendre part de manera individual o col·lectiva.

Inscripcions. Les persones o grups hauran de remetre la documentació que es relaciona a continuació al e-mail estudiocasadelpavo15@gmail.com

Documentació que cal adjuntar:

- Fotocòpia del DNI del participant o participants.

- Si el participant és menor d’edat, autorització d’un representant legal.

- Esbós de l’obra. Aquesta haurà de ser inèdita, original i en color. En format digital (preferiblement jpg o pdf) amb una resolució mínima de 150 ppp. Només s’admetrà un treball per participant o grup.

- Breu text explicatiu sobre el disseny i la motivació de l’obra.

- Relació dels materials necessaris per realitzar l’obra.

- Declaració jurada de que l'obra que es presenta és original i inèdita.

- Autorització a favor de l’Estudi Casa del Pavo i a l’Associació de Veïns de Batoi, per poder exhibir les obres presentades tant en la fase final del concurs com en qualsevol altra exposició que s'estimi oportuna.

El tractament de les dades personals es realitzarà segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13/12, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

Tècnica i tema. La tècnica i el tema seran lliures, tot i que es valoraran aquelles temàtiques relacionades amb el paisatge de l’entorn, la natura i la convivència entre els veïns. No s’admetran propostes amb continguts violents, sexistes, obscens, xenòfobs o aquells que només incloguen firmes.

Selecció i fallo del jurat. El jurat designat per a fallar el concurs estarà format per representants de l’organització, professionals del dibuix i veïns del barri que estiguen disposats a cedir un espai per a la realització de les obres.

Entre totes les obres presentades al concurs el jurat seleccionarà les finalistes i les tres obres guanyadores del concurs, d’acord amb els següents criteris:

- Grau d’integració de l’obra amb l’entorn.

- Sensibilització i conscienciació ambiental que provoca

- Qualitat artística de l’obra.

- Originalitat i creativitat de l’obra.

El fallo del jurat es farà públic el 20 de juliol a les 20:00 hores.

El jurat podrà declarar desert el premi si considera que les propostes presentades no reuneixen les condicions adequades. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Les obres finalistes quedaran exposades des del 12 fins el 30 de Juliol als locals de l’Associació de Veïns de Batoi. I de l’1 fins al 30 de setembre en l’Estudi Casa del Pavo.

Premis. El primer premi estarà dotat amb 500 € i el segon i tercer amb 300 € cadascun

Execució de les obres. El jurat decidirà el lloc on s’executa cadascun dels treballs guanyadors i tindrà la funció de resoldre, conjuntament amb l’organització, qualsevol imprevist que puga sorgir durant el desenvolupament del concurs.

Les obres finals s’hauran de correspondre amb l’esbós original.

La organització s’encarregarà de proporcionar els materials necessaris per a l’execució de les obres guanyadores.

La execució de les obres guanyadores es realitzarà el dia 18 d’Agost.

Acceptació de les bases. La participació en el concurs implica l’acceptació de tot el que es recull en estes bases. L’organització es reserva el dret de modificar-les, així com de regular qualsevol aspecte no contemplat en les mateixes.

El Estudio Casa del Pavo y la Asociación de Vecinos de Batoi convocan la primera edición del concurso Art Urbà, con dos objetivos definidos.

Por un lado, dinamizar el barrio de Batoi mediante el arte en la calle, impulsando la cultura de los grafitis para hacer más atractivo el entorno urbano y propiciar la implicación y participación de los vecinos.

Y por otra, fomentar la participación de ciudadanos y ciudadanas con inquietudes en el mundo de la creación artística urbana de calidad y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad a esta disciplina, en ocasiones desvirtuada y ligada al vandalismo, porque pueda mostrar sus potencialidades en un espacio abierto y sin techo.

BASES

Plazo de presentación de las obras: Del 1 de junio hasta el 15 de julio de 2018.

Participantes. La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de 16 años de edad. Se podrá tomar parte de manera individual o colectiva.

Inscripciones. Las personas o grupos tendrán que remitir la documentación que se relaciona a continuación al e-mail estudiocasadelpavo15@gmail.com

Documentación que hay que adjuntar:

- Fotocopia del DNI del participante o participantes.

- Si el participante es menor de edad, autorización de un representante legal.

- Esbozo de la obra. Esta tendrá que ser inédita, original y en color. En formato digital (preferiblemente jpg o pdf) con una resolución mínima de 150 ppp. Sólo se admitirá un trabajo por participante o grupo.

- Breve texto explicativo sobre el diseño y la motivación de la obra.

- Relación de los materiales necesarios para realizar la obra.

- Declaración jurada de que la obra que se presenta es original e inédita.

- Autorización a favor del Estudio Casa del *Pavo y a la Asociación de Vecinos de *Batoi, para poder exhibir las obras presentadas tanto en la fase final del concurso como en cualquier otra exposición que se estime oportuna.

El tratamiento de los datos personales se realizará según el que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13/12, de Protección de Datos de Carácter personal.

Técnica y tema. La técnica y el tema serán libres, a pesar de que se valorarán aquellas temáticas relacionadas con el paisaje del entorno, la natura y la convivencia entre los vecinos. No se admitirán propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos, xenófobos o aquellos que sólo incluyan firmas.

Selección y fallo del jurado. El jurado designado para fallar el concurso estará formado por representantes de la organización, profesionales del dibujo y vecinos del barrio que estén dispuestos a ceder un espacio para la realización de las obras.

Entre todas las obras presentadas al concurso el jurado seleccionará las finalistas y las tres obras ganadoras del concurso, de acuerdo con los siguientes criterios:

- Grado de integración de la obra con el entorno.

- Sensibilización y concienciación ambiental que provoca

- Calidad artística de la obra.

- Originalidad y creatividad de la obra.

Lo fallo del jurado se hará público el 20 de julio a las 20:00 horas.

El jurado podrá declarar desierto el premio si considera que las propuestas presentadas no reúnen las condiciones adecuadas. La decisión del jurado será inapelable.

Las abres finalistas quedarán expuestas desde el 12 hasta el 30 de Julio a los locales de la Asociación de Vecinos de Batoi. Y del 1 hasta el 30 de septiembre en el Estudio Casa del Pavo.

Premios. El primer premio estará dotado con 500 € y el segundo y tercero con 300 € cada uno

Ejecución de las obras. El jurado decidirá el lugar donde se ejecuta cada uno de los trabajos ganadores y tendrá la función de resolver, conjuntamente con la organización, cualquier imprevisto que pueda surgir durante el desarrollo del concurso.

Las obras finales se tendrán que corresponder con el esbozo original.

La organización se encargará de proporcionar los materiales necesarios para la ejecución de las obras ganadoras.

La ejecución de las obras ganadoras se realizará el día 18 de Agosto.

Aceptación de las bases. La participación en el concurso implica la aceptación de todo el que se recoge en estas bases. La organización se reserva el derecho de modificarlas, así como de regular cualquier aspecto no contemplado en las mismas.