เรื่องต้องรู้ ใช้อะไรบ้าง ไม่เสียเวลาส่งคืนแก้ไข อ่านตรงนี้

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม / ประชุม

การยืมเงินราชการ/ เงินทดรองราชการ

การส่งใช้ใบสำคัญคืนเงินยืม

แบบฟอร์มทางการเงิน

ระเบียบ & ข้อบังคับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภารกิจนายวิวัฒน์  ผลประเสริฐ รอง ผอ.สพป.พิจิตร 2

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการฯ

วันที่ 30 เมษายน 2567 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2567 ณ สพป.พจ.2  อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ร่วมพิธีวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล    พระสงฆ์ สามเณร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีถวายบังคม  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช         บรมนาถบพิตร

โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (อ่านต่อ)

ช่องทางข่าวสารผู้รับบำนาญ

ช่องทางข่าวสารผู้รับบำเหน็จตกทอด

ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 ของเดือน

เอกสารเบิกค่าเช่าบ้าน 

ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 ของเดือน

เอกสารเบิกค่าการศึกษาบุตร 

เอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล

ส่งเอกสารก่อนใช้เงิน 5 วันทำการ

สัญญายืมเงิน

ไม่นำส่งเงิน 2 วันทำการสุดท้ายของเดือน

ส่งเงินฝากคลัง

เบิกเกินส่งคืน

สพป.พิจิตร 2

OBEC Channel

เฟสบุ๊ค การเงิน สพป.พจ.2

กรมบัญชีกลาง

สพป.พิจิตร 2

OBEC Channel

เฟสบุ๊ค การเงิน สพป.พจ.2

กรมบัญชีกลาง

สถิติผู้เข้าชม 

นับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564