Management ŽP

Inženýrské činnosti

Management životního prostředí

Environmentální stavby a projekty

Právo životního prostředí

Studie proveditelnosti a územní studie

EIA, SEA a hodnocení vlivu na krajinný ráz

Geotechnika a speciální zakládání staveb

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy

Technologie pro odpadové hospodářství