Management ŽP

Inženýrské činnosti

Inženýrské stavby a projekty

Studie proveditelnosti a územní studie

Inženýrskogeologické a hydrogeologické průzkumy

EIA, SEA a hodnocení vlivu na krajinný ráz

Právo životního prostředí

Geotechnika a speciální zakládání staveb

Technologie pro odpadové hospodářství