บุคลากร

ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ทัศนศิลป์

นายวรัญญู ศิริกานต์กุล

ตำแหน่ง ครู คศ.3 วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่สอน วิชา นาฎศิลป์ระดับชั้นม.ปลาย

นางสาวปณิตา เชียรรัมย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ทัศนศิลป์ระดับม. ต้น
นายณัฐวุฒิ ทองงานตำแหน่ง ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ดนตรีระดับชั้นม. ต้น/ปลาย

นายวัชนพงษ์ สอนสกุล

ตำหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา นาฎศิลป์ระดับชั้นม.ต้น