สรุปผลและข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเกมส์ด้วยโปรแกรม construct 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมส์ด้วย โปรแกรม construct และค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างเกมส์ เพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดำเนินงานโครงงาน ดังนี้ สามารถสร้างเกมส์ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชน