วิธีการจัดทำโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน (การตั้งชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์ที่สนใจจะทำ)

2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล

3. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน

4. การลงมือพัฒนาโครงงาน

5. การจัดทำรายงาน

6. การนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน