Silapakorn University

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสัญจรอบรม อปท.สัญจร #1

ท่านใดประสงค์ขออยากให้ส่งหนังสือเชิญไปยังสำนักงานของท่าน โปรดลงทะเบียนข้อมูล

เดือนมกราคม ประจำปี 2565


เอกสาร

จดหมายเชิญโครการอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย (ฉบับ2)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554

ระบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549

การชำระเงิน

โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง ธนาคารธนชาติ สาขาท่าพระจันทร์ ประเภทออททรัพย์

ชื่อบัญชี "อบรมคอมพิวเตอร์สถาปัตย์" (UniversitySila)

ส่งหลักฐานการโอนเงิน (ช่องทางใตช่องทางหนึ่ง)

  • arch.silpakorn@gmail.com

  • ไลน์ ไอดี : 0873386166

  • แฟกร์ : 02-913-7121

ติดต่อ