Transparència i Participació ciutadana

  • Instauració d’una oficina per un Síndic de Greuges municipal a Begues.
  • Explicació detallada del càlcul impostos i altres fonts de finançament.
  • Augmentar el nivell de transparència, tant en l’organigrama d’empleats municipals i d’empreses proveïdores auxiliars, com a la resta d’actuacions municipals.
  • Creació d’una partida pressupostaria de lliure disposició per finançar iniciatives de grups i entitats.
  • Creació de canals efectius de comunicació per donar veu a les Associacions de veïns i Comerços per escoltar les seves iniciatives i obtenir beneficis per ells i, sobre tot, pel poble.
  • Empoderament: donar veu al ciutadà. Creació de nous canals digitals i presencials: aplicacions digitals (apps) per millorar la informació, la participació i la transparència. També promoure nous canals de participació i economia col·laborativa. (Exemple: us compartit de vehicles).
  • Promoure i millorar la retransmissió per ‘streaming’ dels Plens Municipals.