แผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

แผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา