แผนการเรียน ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ศูนย์นนทบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี