เอกสารใบคำร้อง ระดับปริญญาตรี

 1. ใบคำร้องทั่วไป
 2. ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน
 3. ใบคำร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ
 4. ใบคำร้องขอเพิ่มรายวิชา
 5. ใบคำร้องขอถอนรายวิชา
 6. ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 7. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
 8. ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 9. ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 10. ใบคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา
 11. ใบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา Excel Pdf
 12. ใบคำร้องขอสอบพิเศษเพื่อการเทียบโอนผลการศึกษา Excel Pdf
 13. ใบคำร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา Excel Pdf
 14. ใบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
 15. ใบคำร้องขอสอบช้ากว่าที่กำหนดในตารางสอบ
 16. ใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร
 17. ขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ SEPT Excel Pdf
 18. ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 19. ใบมอบฉันทะรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 20. คำร้องขอเข้าสอบกองกลางการสอบ

เอกสารใบคำร้อง ระดับบัณฑิตศึกษา