หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตรวจสอบสถานะการรับทราบหลักสูตร ที่ 202.44.139.46/checo หัวข้อ หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

  1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ตรวจสอบสถานะการรับทราบหลักสูตร ที่ 202.44.139.46/checo หัวข้อ หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง

หลักสูตรระดับปริญญาโท