„Hozzáadott érték - Az iskolafejlesztés európai dimenziója a Jászságban”
Projektünkről röviden

Intézményünket, a Jászsági Általános Iskolát három járás 12 feladatellátási helyének integrált hálózata alkotja. Tíz településünkön 2.000 gyermek tanul és 170 pedagógus dolgozik. Európai fejlesztési tervünk elkészítése során két innovációs irányt határoztunk meg:

1. Az alapkészségek és más kulcskompetenciák tanulási eredményekben megmutatkozó fejlesztése személyközpontú pedagógiai eszközökkel, a tanulók közötti különbségek csökkentése, törekvés az egyenlő hozzáférés biztosítására.

2. Új tudás megszerzése és megosztása, igazodva az európai modernizációs trendekhez, legjobb gyakorlatokhoz. A tapasztalati tanulás nemzetközi szintre emelése az eddig inaktív kisiskolák pedagógusainak bevonásával. Ösztönzésük a személyes fejlődésre, adaptációs készségeik megerősítése, interkulturális ismereteik és nyitottságuk fokozása.

Pedagógusaink részesei voltak a koncepció megalkotásának, munkatársaink megismerték az intézményi innováció európai dimenzióját képviselő törekvéseket. Ezért rendelkezésre áll az új kompetenciák hasznosulásának alapja, a szervezeti szintű fogadókészség. Hiányzik azonban a nyelvismeret kritikus tömege, lehetőségeink határához érkeztünk.

Közvetlen céljaink:

-A pedagógiai innováció kulcsszerepeit betöltő pedagógusok idegen nyelvi készségeinek fejlesztése legalább B2 szintre, hogy képesek legyenek nemzetközi szakmai teamekben dolgozni, azokat koordinálni.

-Vezetők projekt irányítási, továbbá idegen nyelvi ismereteinek és készségeinek fejlesztése nemzetközi környezetben

-Munkatársaink job shadowing és célzott pedagógiai kurzusok elvégzése által szerezzenek új tudást személyes szakmai karrier igényeik valamint az intézmény fejlesztési céljainak szolgálatában.

Középtávú, 2-3 éves célok:

Pedagógiai gyakorlatunkba épüljenek be új attitűdök, módszertani eljárások, eszközök a következő területeken:

-Európai állampolgárság, ökológiai értékek és etika a projekt oktatásban és a rejtett tanterv részeként

-Adaptív, inkluzív pedagógia kisgyermekkortól, főként a kistelepülési és hátrányos helyzetű gyermekek sikere érdekében

-Történjen meg honosítható minta alapján kisiskoláink szerepbővülése a helyi közösségben, erősödjék megtartó képességük

-Az idegen nyelv tanulás eredményessége növekedjen jól képzett, friss tudást képviselő, motivált nyelvtanárok munkája által

-Az ICT alkalmazási köre bővüljön közismereti tanórákon és a nyelvoktatásban a tanulók számára vonzó ismeretfeldolgozó eszközökkel

A projekt fő mérési-értékelési mutatói

• 19 mobilitás: 6 szakmai-módszertani, 9 angol nyelvi képzés, 4 job shadowing aktivitás;

• 1060 megszerzett kredit (egy képzés 60, egy job shadowing aktivitás 40 kredit);

• 2 hosszú távú együttműködés külföldi partnerintézménnyel;

• 4 adaptált jó gyakorlat

• 4 közös szakmai műhely az intézmény összes feladatellátási helye számára;

• 4 külső horizontális tudásmegosztó, disszeminációs rendezvény.